Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 277/BC-SNV Báo cáo tỉnh hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 tại tỉnh Lai Châu 7 14/03/2019
2 304/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 11/03/2019
3 270/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 3 05/03/2019
4 203/QĐ-UBND Về việc công bố quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1 05/03/2019
5 266/KH-UBND Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2019 5 05/03/2019
6 242/UBND-TH Về việc tuyển dụng sinh viên hệ cử tuyển của tỉnh 17 27/02/2019
7 11/QĐ-BCĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu 3 22/02/2019
8 03/CT-UBND Về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 2 20/02/2019
9 118/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2 19/02/2019
10 96/QĐ-UBND Đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn năm 2018 10 31/01/2019
11 93/KH-UBND Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 2 22/01/2019
12 47/KH-UBND Triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu 8 11/01/2019
13 12/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019 21 05/01/2019
14 2136/UBND-KSTT Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh 2 28/12/2018
15 1720/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu 24 28/12/2018
312 người online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn