Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 96/QĐ-UBND Đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn năm 2018 31/01/2019
2 47/KH-UBND Triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu 7 11/01/2019
3 12/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019 13 05/01/2019
4 2136/UBND-KSTT Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh 2 28/12/2018
5 1720/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu 9 28/12/2018
6 1695/QĐ-UBND Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 28/12/2018
7 1692/QĐ-UBND Quyết định Ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019 8 28/12/2018
8 1632/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viễn thông Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 1 25/12/2018
9 1633/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu năm 2019 16 25/12/2018
10 391/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 17 25/12/2018
11 1611/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu 38 21/12/2018
12 1604/QĐ-UBND Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù tỉnh Lai Châu năm 2019 9 20/12/2018
13 2073/KH-UBND Công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 5 19/12/2018
14 2074/KH-UBND Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 3 19/12/2018
15 1493/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu 3 30/11/2018
209 người online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn