Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1382/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 1 08/11/2018
2 1376/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 06/11/2018
3 1317/QĐ-UBND Về việc sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch 12 25/10/2018
4 1309/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 25/10/2018
5 1315/QĐ-UBND Về việc sáp nhập Ban Quản lý rừng phòng hộ Nậm Na và Ban quản lý rừng phòng hộ Nậm Mạ huyện Sìn Hồ thuộc UBND huyện Sìn Hồ 5 25/10/2018
6 30/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 4 31/08/2018
7 1291/KH-UBND Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 37 24/08/2018
8 951/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 41 16/08/2018
9 950/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng 63 16/08/2018
10 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 181 07/08/2018
11 842/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Tè 29 31/07/2018
12 843/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nậm Nhùn 27 31/07/2018
13 844/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phong Thổ 25 31/07/2018
14 845/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sìn Hồ 10 31/07/2018
15 846/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tam Đường 15 31/07/2018
131 người online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn