Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1317/QĐ-UBND Về việc sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch 28 25/10/2018
2 1309/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19 25/10/2018
3 1315/QĐ-UBND Về việc sáp nhập Ban Quản lý rừng phòng hộ Nậm Na và Ban quản lý rừng phòng hộ Nậm Mạ huyện Sìn Hồ thuộc UBND huyện Sìn Hồ 16 25/10/2018
4 30/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 13 31/08/2018
5 1291/KH-UBND Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 43 24/08/2018
6 951/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 56 16/08/2018
7 950/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng 84 16/08/2018
8 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 186 07/08/2018
9 842/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Tè 36 31/07/2018
10 843/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nậm Nhùn 33 31/07/2018
11 844/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phong Thổ 30 31/07/2018
12 845/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sìn Hồ 11 31/07/2018
13 846/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tam Đường 17 31/07/2018
14 847/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Uyên 38 31/07/2018
15 848/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên 270 31/07/2018
336 người online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn