Trang chủ Hướng dẫn nghiệp vụ CCHC Home

Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 đối với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã
(Ngày đăng :09/01/2019 10:07:04 SA)


Ngày 07/01/2019, trên cơ sở thống nhất ý kiến với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 25/SNV-XDCQ hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND cấp huyện, cấp xã tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2018, cụ thể:

1. Tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP): Để triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ vào kết quả cải cách hành chính thực tế đạt được, tiến hành tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng TC, TCTP nêu tại tại Phụ lục 01,02 của Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sở Nội vụ hướng dẫn thống nhất việc tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần (có phụ lục kèm theo).

2. Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm TC, TCTP của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phải do lãnh đạo Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, gồm các nội dung sau:

- Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm TC, TCTP Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị theo mẫu tại Phụ lục 1 (đối với cấp sở), 02 (đối với cấp huyện) của Quyết định 09/2016/QĐ-UBND.

- Giải trình các nội dung tự đánh giá, chấm điểm đối với các TC, TCTP không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng theo yêu cầu.

- Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có).

3. Tài liệu kiểm chứng

- Các tài liệu kiểm chứng (như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định…) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP.

- Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng được liệt kê tại Phụ lục 01,02 các đơn vị có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm các TC, TCTP.

- Đối với các TC, TCTP không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng theo yêu cầu, các đơn vị giải trình rõ về cách đánh giá, tính điểm tại Báo cáo tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 của đơn vị và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin giải trình.

Các đơn vị sao gửi các tài liệu kiểm chứng gửi kèm theo báo cáo tự đánh giá, xếp loại qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ. Sắp xếp tài liệu kiểm chứng khoa học theo từng tiêu chí, tiêu chí thành phần. Sở Nội vụ không nhận qua đường email báo cáo và tài liệu kiểm chứng, không nhận bổ sung tài liệu kiểm chứng khi chưa có văn bản yêu cầu bổ sung tài liệu kiểm chứng của Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số CCHC tỉnh.

4. Về thời gian gửi báo cáo

Báo cáo tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (Chỉ số cải cách hành chính) năm 2018 của đơn vị mình về Sở Nội vụ trước ngày 31/01/2019.

UBND các huyện, thành phố căn cứ các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 25/SNV-XDCQ ngày 07/01/2019 của Sở Nội vụ để hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tự đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC năm 2018 của cấp xã.

Tải Công văn và phụ lục hướng dẫn đối với cấp sở tại đây.

Tải Công văn và phụ lục hướng dẫn đối với cấp huyện tại đây.

Tin liên quan

Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 đối với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã (09/01/2019 10:06:06 SA)

Công văn hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (03/04/2018 8:20:02 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng làm việc với Sở Nội vụ (10/04/2019 8:09:14 SA)

Lai Châu: Tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư đến với tỉnh (09/04/2019 2:08:59 CH)

Hội thảo: Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ (08/04/2019 11:27:42 SA)

Công bố Chỉ số PAPI 2018, tỉnh Lai Châu xếp thứ 26(04/04/2019 3:22:39 CH)

Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”(02/04/2019 10:38:04 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn