Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 549/QĐ-UBND Quyết định về việc sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 9 14/05/2020
2 125/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020 7 21/04/2020
3 114/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg quý I năm 2020 8 15/04/2020
4 Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu 3 07/04/2020
5 95/BC-UBND Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 70 03/04/2020
6 673/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 1 03/04/2020
7 463/KH-UBND Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu năm 2020 26 06/03/2020
8 464/KH-UBND Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 51 06/03/2020
9 221/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 17 06/03/2020
10 355/KH-UBND Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2020 17 25/02/2020
11 48/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020 1 20/02/2020
12 149/QĐ-UBND Đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương xã, phường, thị trấn năm 2019 14 20/02/2020
13 18/TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 2 năm 2020 6 20/02/2020
14 318/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lai Châu 14 20/02/2020
15 208/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 27 07/02/2020
419 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
342/GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 20/4/2018
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn