Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 80/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 27 30/01/2020
2 22/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 64 30/01/2020
3 33/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020 38 08/01/2020
4 1773/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu năm 2020 42 31/12/2019
5 2933/KH-UBND Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 28 23/12/2019
6 2963/Kh-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020 67 19/12/2019
7 87/TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 18 19/12/2019
8 1664/QĐ-UBND Về việc sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 13 16/12/2019
9 1667/QĐ-UBND Về việc sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 16/12/2019
10 1665/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 37 16/12/2019
11 43/2019/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 8 12/12/2019
12 1633/QĐ-UBND Phê duyệt và Công bố kết quả điêu tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 15 12/12/2019
13 48/2019/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyêt số 78/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi phục vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 9 11/12/2019
14 35/NQ-HĐND Quyết định tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 17 11/12/2019
15 399/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2019 3 09/12/2019
794 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
342/GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 20/4/2018
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn