Trang chủ Kết quả CCHC Báo cáo CCHC định kỳ

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018
(Ngày đăng :17/09/2018 9:36:17 SA)


Trong quý III/2018, UBND tỉnh Lai Châu tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2018, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực với đa dạng các hình thức tuyên truyền: trên sóng Phát thanh và truyền hình tỉnh được 3 chuyên mục truyền hình “chính sách pháp luật và cải cách hành chính, 20 phóng sự, 11 tin bài; trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 02 tin, bài; trên Trang thông tin cải cách hành chính của tỉnh “cchc.laichau.gov.vn” được 18 tin, bài, ảnh; Để công tác tuyên truyền cải cách hành chính được phong phú, đa dạng, tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi dân vận khéo khối chính quyền tỉnh Lai Châu lần thứ I năm 2018 (trong đó có các câu hỏi, tiểu phẩm có nội dung về cải cách hành chính). 

Trong quý III, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, biên chế và kỷ luật kỷ cương công chức đã kiểm tra được 6 cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn. Đoàn thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách… tại Sở Lao động thương binh và xã hội. Mặt khác, căn cứ vào kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã ban hành kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Kết quả thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra được những mặt làm được, những mặt còn hạn chế để các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục trong thời gian tới.

Về cải cách thể chế: Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định về hình thức và trình tự, thủ tục ban hành theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Các văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đều được Sở Tư pháp thẩm định. Việc rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện theo quy định và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Trong quý III, thực hiện tự kiểm tra 03 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành, đồng thời đăng tải đầy đủ các văn bả quy phạm pháp luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Về cải cách thủ tục hành chính: Trong quý III/ 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 03 Quyết định công bố Danh mục TTHC với tổng số 77 Danh mục TTHC ( trong đó cấp tỉnh: 64 DM TTHC, cấp huyện: 03 DMTTHC) và đã nhập, đăng tải công khai 67 DMTTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Cải cách tổ chức bộ máy: UBND tỉnh ban hành các quyết định sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương, giảm được 79 tổ chức, đơn vị (trong đó: cấp tỉnh 38, cấp huyện 41). 

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Hiện tỉnh Lai Châu có 20 sở, ban, ngành tỉnh; 8 huyện, thành phố; 108 xã, phường, thị trấn thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 08/08 huyện, thành phố; 02/108 đơn vị cấp xã triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả điện tử. Hiện nay, hệ thống một cửa điện tử tỉnh Lai Châu (motcua.laichau.gov.vn) sử dụng cho 08/08 huyện, thành phố. 106/108 xã, phường, thị trấn đã triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử (02 đơn vị cấp xã còn lại đã triển khai bộ phận một cửa điện tử). Quý III/2018, số lượng hồ sơ giải quyết qua hệ thống một cửa điện tử là 45.376 hồ sơ, 8 hồ sơ trực tuyến).

Xây dựng và nâng cao chât lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018-2019; Chỉ đạo Sở Nội vụ tổng hợp rà soát vị trí việc làm còn thiếu đối với công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện để xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Quyết định cử 23 cán bộ, công chức, viên chức đi ôn, dự thi sau đại học, Bác sỹ chuyên khoa cấp I. Phối hợp với các cơ sở đào tạo mở 01 lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, 01 lớp Bồi dưỡng ngạch Kiểm lâm viên, 01 lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, 01 lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên Môi trường hạng III, 01 lớp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên.

Về hiện đại hóa nền hành chính: tỉnh Lai Châu đang tích cực hoàn thiện việc triển khai phần mềm quản lý văn bản liên thông tới 3 cấp chính quyền địa phương. Hiện Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử được đưa vào sử dụng tại 36 sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện. Một số huyện đã triển khai phần mềm quản lý văn bản đến UBND cấp xã. 100% các cơ quan được đầu tư phần mềm đã sử dụng ổn định và mang lại hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị. Việc kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Chính phủ đã được thực hiện và đang hoạt động ổn định. Cũng trong quý III, tỉnh Lai Châu đã tổ chức triển khai chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 04 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho 120 học viên của các các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh).

Một số nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm: (1)Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực. (2) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện đề án thành lập, chia tách, giải thể, đổi tên các tổ chức bộ máy; sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong tỉnh (dự kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ). Hoàn thiện các văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương sáp nhập nhập thôn, bản, tổ dân phố.(3) Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành y tế, Giáo dục và đào tạo. Thẩm định và trình Bộ Nội dụ danh sách tinh giản biên chế đợt I năm 2019. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (4) Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong cơ quan mới áp dụng. Tổ chức kiểm tra công tác duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. (5) Hoàn thiện, tổ chức triển khai Dự án nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh Lai Châu, đảm bảo kết nối liên thông 4 cấp. (6) Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, biên chế và kỷ luật, kỷ cương công chức, viên chức năm 2018 tại một số đơn vị theo kế hoạch. (7) Triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 Xem chi tiết Báo cáo tại đây!

Tin liên quan

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu năm 2020(13/12/2020 4:55:00 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu quý III năm 2020(14/09/2020 2:29:52 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu 06 tháng đầu năm 2020(12/06/2020 10:56:35 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu quý I năm 2020(12/03/2020 8:43:38 SA)

Kết quả cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019(08/12/2019 2:14:34 CH)

Tin mới nhất

Công bố chỉ số PCI năm 2020(16/04/2021 5:42:17 SA)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(06/04/2021 5:02:24 CH)

Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020(19/03/2021 4:11:16 CH)

Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu tổ chức họp về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(13/03/2021 9:54:49 SA)

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tổ chức công tác bầu cử(26/02/2021 3:38:22 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn