Trang chủ Kết quả CCHC Báo cáo CCHC định kỳ

Kết quả cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019
(Ngày đăng :06/12/2019 12:00:00 SA)


Năm 2019, công tác cải cách hành chính luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, do vậy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong đó nổi bật lên một số kết quả như:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: Trong năm, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tổ chức 03 cuộc họp (trong đó có 01 hội nghị) với sự tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo của các sở, ban, ngành, địa phương. Năm 2019, UBND tỉnh tổ chức 02 Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số PCI, Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2018 của tỉnh. Sau các Hội nghị, UBND tỉnh đã ban hành 01 Chỉ thị, 01 quyết định và 01 kế hoạch nhằm đề ra các giải pháp cải thiện các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2019 và các năm tiếp theo của tỉnh Lai Châu. Tiếp tục thực hiện Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 – 2020 của Bộ Nội vụ, tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch đo lường lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính đối với 15 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 08 đơn vị cấp huyện và 24 đơn vị cấp xã với quy mô 625 phiếu điều tra. Toàn bộ 36/36 hoạt động trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 được hoàn thành (đạt 100%).

2. Công tác tuyên truyền CCHC: Trong năm Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên truyền 52 chuyên mục truyền hình “Phổ biến chính sách pháp luật - Cải cách hành chính Nhà nước”; chọn lọc các tin, bài tiêu biểu phát sóng trong các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình với tổng số 90 phóng sự, 60 tin về nội dung cải cách hành chính. Báo Lai Châu tuyên truyền được 100 tin, bài, ảnh bằng hình thức báo giấy và báo điện tử. Cổng thông tin điện tử tỉnh (laichau.gov.vn) tuyên truyền được hơn 40 tin, bài, ảnh. Trên Trang thông tin cải cách hành chính của tỉnh “cchc.laichau.gov.vn” tuyên truyền được 103 tin, bài, ảnh. Ngoài ra, các đơn vị trong tỉnh đã chủ động tuyên truyền cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố. Đặc biệt, công tác tuyên truyền CCHC năm 2019 đã được đổi mới thông qua Cuộc thi viết “tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”. Kết quả Ban tổ chức cuộc thi đã công nhận, trao giải đối với 10 sáng kiến tiêu biểu, thiết thực, có hiệu quả và có khả năng nhân rộng.

3. Công tác kiểm tra CCHC: Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019 đã kiểm tra 05 đợt tại 12 cơ quan, đơn vị. Nội dung kiểm tra gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện quy định về tổ chức bộ máy, biên chế; đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính... Cùng với đó, Đoàn thanh tra của Sở Nội vụ đã tổ chức thực hiện 05 cuộc thanh tra công tác nội vụ tại 05 đơn vị và thực hiện kiểm tra chuyên đề về công tác cán bộ tại 08 đơn vị. Tổ công tác kiểm tra công vụ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập đã thực hiện kiểm tra được 06 cơ quan, đơn vị. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố theo thẩm quyền đã ban hành và hoàn thành việc kiểm tra CCHC đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc.

3. Cải cách thể chế: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được UBND tỉnh thực hiện đầy đủ, đúng quy định. 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh soạn thảo trước khi trình UBND tỉnh ban hành hoặc để UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua đều đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Theo đó, trong năm 2019, tỉnh Lai Châu ban hành 68 văn bản quy phạm phạm luật (trong đó 19 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 49 quyết định của UBND tỉnh).

4. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Trong năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 50 quyết định công bố Danh mục TTHC ban hành mới; Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ với tổng số 2.219 Danh mục TTHC (trong đó cấp tỉnh: 2.051 DM TTHC, cấp huyện: 95 DMTTHC, cấp xã: 41 DMTTHC, bãi bỏ 32 DMTTHC) và thực hiện tích chọn dữ liệu TTHC, nhập và đăng tải công khai Danh mục TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định và đã thực hiện đồng bộ, công khai thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công – Hệ thống một cửa điện tử tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.laichau.gov.vn. 100% các TTHC được các cơ quan, đơn vị được niêm yết, công khai dưới nhiều hình thức khác nhau như: niêm yết công khai tại trụ sở sở quan, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã và công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lai Châu, Trang thông tin điện tử của các đơn vị để tạo điều kiện cho việc tra cứu, tìm hiểu thông tin TTHC của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Thông tin đường dây nóng số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được công khai đầy đủ, đúng quy định. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tỉnh Lai Châu triển khai đầy đủ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 01 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 01 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và 04 cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 08/08 huyện, thành phố, 108/108 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong năm 2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận của các sở, UBND cấp huyện, cấp xã là 195.948 hồ sơ, giải quyết và trả kết quả 194.201 hồ sơ ( 99,10%), hồ sơ đang giải quyết 1.747 hồ sơ, trong đó, số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 là 21.140 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trước và đúng hạn đạt trên 95%.

5. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Đến ngày 30/11/2019, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 22 tổ chức, đơn vị nâng tổng số đã sắp xếp giảm 214 tổ chức, đơn vị so với thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW. Năm 2019, giảm 05 biên chế sự nghiệp nâng tổng số giảm 960 biên chế do sắp xếp tổ chức bộ máy và giảm 33 lãnh đạo (cấp trưởng 23 người; cấp phó 10 người) nâng tổng số giảm 230 lãnh đạo, quản lý (cấp trưởng 127 người; cấp phó 103 người) so với năm 2017. Từ năm 2015 đến ngày 30/11/2019, giảm 148/598 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, thuộc Chi cục, thuộc UBND cấp huyện và các trường học đạt 24,74% so với năm 2015 vượt 14,74% so với mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đến năm 2021 và vượt 4,74% so với mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đến năm 2025. Thực hiện Đề án tổng thể sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020. Năm 2019, toàn tỉnh sáp nhập sáp nhập 256 thôn, bản, tổ dân phố để thành lập 129 thôn, bản, tổ dân phố (giảm 127 thôn, bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh. Tính đến 30/11/2019 toàn tỉnh còn 994 thôn, bản, tổ dân phố so với năm 2016, giảm 175 bản, tổ dân phố).

6. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh; danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai áp dụng vị trí việc làm, từ đó xác định chỉ tiêu biên chế, chỉ tiêu thi nâng ngạch; bố trí sử dụng, quy hoạch, đào tạo và đánh giá công chức, viên chức hằng năm. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh. Để kịp thời bổ sung đội ngũ công chức, viên chức cho các cơ quan, địa phương đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu được giao, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2019; tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020. Kết quả: tuyển dụng 101 công chức, viên chức (trong đó: công chức 29, viên chức 72). Trong năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã mở 95 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, vị trí việc làm, bồi dưỡng đạo đức công chức, công vụ, kỹ năng lãnh đạo quản lý, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc với 8.439 lượt người.

7. Cải cách tài chính công: Trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 43/43 sở, ban, đơn vị quản lý nhà nước cấp tỉnh, 138/138 phòng, ban, đơn vị quản lý nhà nước cấp huyện, 108/108 xã, phường, thị trấn đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ (đạt tỷ lệ 100% tổng số đơn vị quản lý hành chính). Đối với cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Nghị định 54/2015/NĐ-CP ngày 14/6/2015 của Chính phủ: Đã có 523/523 đơn vị sự nghiệp toàn tỉnh, đạt 100% (trong đó 11 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 48 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; 464 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư).

8. Về hiện đại hóa nền hành chính: Toàn tỉnh đã thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản (từ cấp tỉnh đến cấp xã), tính đến ngày 25/11/2019 số lượng văn bản điện tử được gửi nhận trên hệ thống này của tỉnh đã đạt 1.226.406 văn bản điện tử, trong đó: 1.100.737 văn bản đến, 125.669 văn bản đi. Việc gửi nhận văn bản điện tử không những tiết kiệm công sức, tiền bạc cho các cơ quan nhà nước mà còn nhanh chóng, hiệu quả. Tỉnh Lai Châu đã cấp được 1.574 chữ ký số, trong đó 1.141 chữ ký số của cá nhân, 433 chữ ký số của tổ chức, đã tiến hành tích hợp chữ ký số vào Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Năm 2019 tỉnh đã đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia tích hợp một cửa điện tử, đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đặc biệt năm 2019, việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 đã được triển khai quyết liệt, nhất là đối với cấp xã. Đến nay, 108/108 xã đã thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm!

 

 

Tin liên quan

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(20/03/2022 11:02:58 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Lai Châu(21/12/2021 9:11:14 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 của tỉnh Lai Châu(29/09/2021 2:08:40 CH)

Tin mới nhất

Giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Phải hành động luôn và không được để chậm(27/09/2022 3:46:29 CH)

Bàn giao Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông cho xã Sin Suối Hồ(27/09/2022 3:52:44 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn