Trang chủ Kết quả CCHC Báo cáo CCHC định kỳ

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :21/06/2022 3:54:41 CH)


Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2022 đã đạt được một số kết quả quan trọng, cụ thể:

Công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện quyết liệt, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Chỉ số cải cách hành chính có những đột phá, tăng ổn định, năm 2021 Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp vị trí thứ 31/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 hạng so với năm 2020. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 86,81 % (tăng 2,67% năm 2020) xếp vị trí thứ 37/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của tỉnh xếp vị trí 56/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 hạng so với năm 2020. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 xếp hạng 30/63 tỉnh, thành phố, tăng 25 hạng so với năm 2020.

Công tác xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ban hành đáp ứng đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trong kỳ báo cáo, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 05 Nghị quyết quy phạm pháp luật; UBND tỉnh ban hành 18 Quyết định quy phạm pháp luật; Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác theo dõi, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, qua đó đã kịp thời xử lý những văn bản hết hiệu lực, văn bản trái quy định của pháp luật cấp trên.

Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm rút ngắn tối đa thời gian giải quyết TTHC so với thời hạn pháp luật quy định nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Trong 06 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án đơn giản hóa 06 TTHC, đảm bảo tỷ lệ cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC, tổng chi phí tiết kiệm được sau khi đơn giản hóa 578.412.460 đồng. Bộ phận một cửa các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, tỷ lệ trả trước và đúng hạn toàn tỉnh đạt trên 99,98%.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục rà soát, trình cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp, kiện toàn theo hướng giảm bớt đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp dưới. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 13 cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp theo quy định; sắp xếp giảm 08 tổ chức (giảm 11 tổ chức, tăng 03 tổ chức) nâng tổng số đã sắp xếp giảm 250 tổ chức, đơn vị so với thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị định 107, 108, 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Việc giao biên chế không vượt so với biên chế được Bộ Nội vụ giao, thẩm định. Kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ được các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm túc. UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021; Quyết định phê duyệt danh sách kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 cho 276 người (trong đó thí sinh trúng tuyển: 49 người); tiếp nhận vào làm công chức, chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên cho 32 người. 6/8 huyện, thành phố ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2021 - 2022 theo phân cấp quản lý.

Cải cách tài chính công được thực hiện hiệu quả, thu ngân sách của tỉnh 6 tháng đầu năm cơ bản đạt dự toán được giao. Cụ thể, dự ước 6 tháng đầu năm thu tại địa bàn ước đạt 893,8 tỷ đồng, bằng 46% dự toán Trung ương giao và bằng 40% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính công tiếp tục được thực hiện, nhất là tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được đẩy mạnh. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số năm 2022; triển khai xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030; chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tính đến nay, toàn tỉnh cung cấp 2142 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: Mức độ 2 là 1053, mức độ 3 là 442, mức độ 4 là 671( trong đó, tích hợp 894 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia , đã đạt 80.39% . Từ 16/12/2021 đến 14/6/2022, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 là 21.76%.

Tuy nhiên, hiện nay việc sắp xếp một số đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ và rà soát, sửa đổi vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP; việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức còn khó khăn, vướng mắc. Tỷ lệ TTHC phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ gửi nhận qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, 6 tháng cuối năm, các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh; kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành nhằm kịp thời phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo, sửa đổi cho phù hợp; kiểm soát chặt chẽ quy định ban hành TTHC; số hóa kết quả giải quyết TTHC lên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử; rà soát các quy định TTHC để kịp thời sửa đổi, bãi bỏ cho phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách phù hợp. Chủ động, kịp thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của bộ, ngành trung ương và sau khi sáp nhập, để đảm bảo không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trên tất cả lĩnh vực giữa Chính phủ và địa phương; giữa UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện; giữa UBND cấp huyện với UBND cấp xã. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030...

Xem kết quả cụ thể tại đây!

Tin liên quan

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022(20/12/2022 9:18:33 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(20/03/2022 11:02:58 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Lai Châu(21/12/2021 9:11:14 SA)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn