Trang chủ Kết quả CCHC Báo cáo CCHC định kỳ

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :20/03/2022 11:03:37 SA)


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quyết liệt của các sở, ngành, địa phương, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm 2022 đạt được những kết quả tích cực.

Công tác chỉ đạo điều hành được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản từ khâu ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo đến khâu tổ chức thực hiện và tự kiểm tra kết quả thực hiện. Trong 3 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. UBND tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030.

Công tác xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được nâng cao. Trong quý I, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 07 văn bản QPPL; Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành 03 văn bản QPPL. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ban hành đáp ứng đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Công tác theo dõi, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, qua đó đã kịp thời xử lý những văn bản hết hiệu lực, văn bản trái quy định của pháp luật cấp trên.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, bằng việc ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ trả trước và đúng hạn toàn tỉnh đạt trên 99,87%.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục rà soát, trình cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp, kiện toàn theo hướng giảm bớt đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong Quý I, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 05 tổ chức (giảm 08 tổ chức, tăng 03 đơn vị) nâng tổng số đã sắp xếp giảm 247 tổ chức, đơn vị so với thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, Nghị định số 107, 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp dưới.

Công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Việc giao biên chế không vượt so với biên chế được Bộ Nội vụ giao, thẩm định. Kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ được các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm túc. Quý I, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành việc tổ chức tuyển dụng công chức vòng 1; tiếp nhận vào làm công chức, chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên cho 29 người. 2/8 huyện, thành phố ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2021 - 2022 theo phân cấp quản lý.

Việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong từng cơ quan, đơn vị được ổn định và phát huy được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính của từng cơ quan, đơn vị. Kết quả thu ngân sách địa phương được 1.228.520 triệu đồng đạt 16% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó thu NSNN trên địa bàn là 287.166 triệu đồng đạt 15% so với dự toán Trung ương giao và đạt 13% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được đẩy mạnh. Trong quý, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chương chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; từng bước chuyển đổi số trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, tài nguyên và môi trường, giáo dục nghề nghiệp, năng lượng, công nghiệp.

Kết quả công tác cải cách hành chính quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (xem chi tiết tại đây!).

Tin liên quan

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022(20/12/2022 9:18:33 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(20/03/2022 11:02:58 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Lai Châu(21/12/2021 9:11:14 SA)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn