Trang chủ Kết quả CCHC Báo cáo CCHC định kỳ

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 của tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :24/09/2021 12:00:00 SA)


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trong Quý III năm 2021, công tác cải cách hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Nội vụ, sự vào cuộc của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương qua đó đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của toàn thể công chức viên chức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kết quả này được thể hiện trên các mặt công tác:

Về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, tỉnh Lai Châu tiếp tục bám sát các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ để triển khai một cách toàn diện công tác cải cách hành chính ở cả 6 nội dung. Đặc biệt, là chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Ban hành kế hoạch số 2524/KH-UBND ngày 18/8/2021 đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2021.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được thực hiện một cách đa dạng, phong phú về nội dung thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử, tuyên truyền tại Bộ phận một cửa, qua các hội nghị, buổi họp giao ban... Đặc biệt, trong quý III, Công đoàn viên chức tỉnh phối hợp với Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở năm 2021 dưới hình thức thi viết.

Công tác kiểm tra cải cách hành chính được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Tính đến thời điểm báo cáo, tỉnh Lai Châu đã kiểm tra 06 đơn vị (02 đơn vị cấp huyện, 04 đơn vị cấp xã). Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các chương trình, nội dung cải cách hành chính của tỉnh, cũng như của cơ quan, đơn vị. Chủ động ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế cơ bản đáp ứng được theo yêu cầu, nhiệm vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đang dần được hoàn thiện về trình độ đào tạo, lý luận chính trị. Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được các cơ quan, đơn vị rà soát thường xuyên, liên tục và đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

Về cải cách thể chế, trong quý III, tỉnh Lai Châu đã ban hành 15 văn bản QPPL. Các văn bản quy phạm pháp luật đều được xây dựng đảm bảo quy trình, phù hợp với thực tế tại địa phương. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cũng được thực hiện thường xuyên. Trong quý, tỉnh Lai Châu tự kiểm tra 06 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành; các văn bản được kiểm tra đều đảm bảo về nội dung, trình tự thủ tục theo quy định.

Về cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 20 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh với 743 Danh mục thủ tục hành chính, trong đó: Cấp tỉnh là 579 Danh mục TTHC, cấp huyện là 117 Danh mục TTHC, cấp xã là 47 Danh mục TTHC. Tỉnh đã cung cấp, tích hợp 694 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 67,44 %; thực hiện tích hợp và kiểm thử thành công cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia; cập nhật công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 1.905 thủ tục hành chính.

Tính đến ngày 16/9/2021, toàn tỉnh đã tiếp nhận 22.132 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 20.478 hồ sơ (đúng hạn 20.396 hồ sơ, quá hạn 314 hồ sơ). Riêng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tiếp nhận vào hệ thống phần mềm là 10.628 hồ sơ, đã hoàn thành và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 8.595 hồ sơ, trong đó: Đã giải quyết 8.592 hồ sơ trước và đúng hạn đạt 99,96%.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, trong quý III/2021, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 11 tổ chức, tăng 01 tổ chức nâng tổng số đã sắp xếp giảm 240 tổ chức, đơn vị so với thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW, giảm 966 biên chế do sắp xếp tổ chức bộ máy (trong đó: biên chế công chức 93 người, viên chức 839 người, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 34 người) và giảm 245 lãnh đạo, quản lý (cấp trưởng 137 người; cấp phó 108 người) so với trước khi thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW.

Về cải cách chế độ công vụ, công chức, trong năm 2021 tỉnh Lai Châu thực hiện tinh giản biên chế cho 38 người nâng tổng số tinh giản biên chế lên 577 người và nâng tổng số biên chế giao giảm so với số Bộ Nội vụ thẩm định là 2.113 người đảm bảo giảm 10% theo quy định so với năm 2015. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức thực hiện theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định tiếp nhận vào làm công chức 04 người. Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức năm 2021.Quyết định cử 01 công chức đi bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp năm 2021; 02 viên chức đi học sau đại học; 02 công chức đi bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính; 04 công chức đi bồi dưỡng chuyên viên cao cấp. Trong quý III, Tổ kiểm tra công vụ công chức của tỉnh đã thực hiện kiểm tra được 03 đơn vị, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh kết hợp kiểm tra kỷ luật kỷ cương công vụ công chức với kiểm tra cải cách hành chính được 02 đơn vị cấp huyện, 04 đơn vị cấp xã.

Về cải cách tài chính công, trong quý, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu tập trung nguồn lực triển khai thực hiện một cách nghiêm túc kịp thời dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Tiếp tục tăng cường kỷ luật tài chính, điều hành chặt chẽ ngân sách trong phạm vi dự toán được giao; triệt để tiết kiệm và hiệu quả ngay từ khâu lập dự toán; sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực tài chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, xử lý được các vấn đề cấp bách về thiên tai dịch bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp. Đến nay, đối với các đơn vị dự toán khối tỉnh và khối huyện đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính là 732 đơn vị ( khối quản lý nhà nước: 289/289 đơn vị, đạt tỷ lệ 100% ; khối đơn vị sự nghiệp: 442/442 đơn vị, đạt tỷ lệ 100%).

Về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, tỉnh Lai Châu tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, kết quả đạt được cụ thể như sau: Hệ thống họp trực tuyến được triển khai liên thông 03 cấp từ UBND tỉnh đến UBND xã, phường, thị trấn với 132 điểm cầu; tỉ lệ văn bản điện tử trao đổi trong phạm vi toàn tỉnh tỉnh đạt 100%; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành kết nối liên thông tới 100% cáccấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các tổ chức hội do tỉnh thành lập đã thực hiện việc kết nối với Chính phủ trên Trục liên thông văn bản quốc gia; Cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông tới100% sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn. Cổng cung cấp 2052 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: Mức độ 2 là 1.022, mức độ 3 là 470, mức độ 4 là 560.

Phát huy kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đạt được trong Quý III năm 2021, Tỉnh Lai Châu đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, cần triển khai trong thời gian tới là:

Một là, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh, tập trung vào việc kiểm tra cải cách hành chính, xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021...

Hai là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, thống kê, đề nghị công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã; tiếp nhận và xử lý các kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Năm là, tăng cường triển khai có hiệu quả Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu; nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh./.

 

 

Tin liên quan

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022(20/12/2022 9:18:33 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(20/03/2022 11:02:58 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Lai Châu(21/12/2021 9:11:14 SA)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn