Trang chủ Kết quả CCHC Báo cáo CCHC định kỳ

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2018
(Ngày đăng :21/12/2018 9:26:09 SA)


(Ảnh minh họa)

Năm 2018, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy; quyết liệt trong việc sáp nhập, giải thể các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp nhằm giảm đầu mối, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế. Kết quả giảm 130 tổ chức, đơn vị (cấp tỉnh: 65 phòng, chi cục, đơn vị thuộc Sở, thuộc chi cục, thuộc trung tâm; cấp huyện: 65 đơn vị sự nghiệp khác và trường học thuộc các huyện, thành phố). Do giải thể, sáp nhập, giảm 116 lãnh đạo cấp phòng trực thuộc sở, ngành và UBND cấp huyện (trong đó: cấp trưởng 70, cấp phó 46); giảm 989 biên chế so với năm 2015 (năm 2018 giảm 596 biên chế do sắp xếp lại tổ chức so với năm 2017). Việc giao, quản lý và sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội đặc thù của tỉnh thực hiện đúng quy định, thẩm quyền; đảm bảo không vượt so với tổng biên chế được Bộ Nội vụ giao, thẩm định. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được các cấp, các ngành quan tâm; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân khách quan dẫn đến hạn chế, tồn tại là:. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ yêu cầu triển khai thực hiện từ năm 2018, tuy nhiên Trung ương chưa kịp thời ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định. Các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương thường xuyên thay đổi liên tục gây rất nhiều khó khăn trong công tác rà soát, cập nhật cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Nguyên nhân chủ quan: chủ yếu là do các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu chưa thực sự coi trọng công tác CCHC, chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu giải pháp cụ thể, thiếu kiểm tra, giám sát. Sự phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện CCHC chưa chặt chẽ, thiếu tính đồng bộ. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính nội dung, hình thức chưa phong phú, dẫn đến đối tượng tiếp nhận thông tin tuyên truyền là các tổ chức, doanh nghiệp và người dân còn hạn chế. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch thực hiện CCHC vẫn còn chung chung, không có hoạt động, kế hoạch cụ thể, nhất là một số đơn vị hành chính cấp xã. Một bộ phận cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị năng lực còn hạn chế, chưa chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp đột phá. Kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính chưa đảm bảo và kịp thời.

Để khắc phục những hạn chế, năm 2019, UBND tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cẩn đẩy mạnh thực hiện:

Một là, Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành, gắn trách nhiệm trong việc giải trình của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính, góp phần cải thiện, nâng cao các chỉ số của tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hai là, Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền cải cách hành chính đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt năm 2019 tỉnh sẽ tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019.

Ba là, Tổ chức đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã nhằm đánh giá thực chất, khách quan, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bốn là, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là trong giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai kết nối liên thông phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, áp dụng ký số trong phát hành văn bản trong hệ thống các cơ quan nhà nước; thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, nâng cấp và kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, UBND cấp xã; xây dựng triển khai tập trung, thống nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh để tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đảm bảo theo yêu cầu và các quy định hiện hành, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Xem chi tiết tại đây.

Tin liên quan

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 của tỉnh Lai Châu(29/09/2021 2:08:40 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 tại tỉnh Lai Châu(23/06/2021 2:28:16 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu năm 2020(13/12/2020 4:55:00 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu quý III năm 2020(14/09/2020 2:29:52 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu 06 tháng đầu năm 2020(12/06/2020 10:56:35 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020(20/10/2021 8:13:45 SA)

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (30/09/2021 3:18:54 CH)

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số: Tiện lợi, công khai, minh bạch thông tin(26/09/2021 3:50:01 CH)

Trao giải Cuộc thi "tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2021(26/09/2021 10:00:09 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 của tỉnh Lai Châu(29/09/2021 2:08:40 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn