Trang chủ Kết quả CCHC Báo cáo CCHC định kỳ

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022
(Ngày đăng :20/12/2022 9:19:19 CH)


Năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là tác động của dịch covid 19, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; cùng với sự nỗ lực, phấn đấu, chủ động của các cấp, các ngành, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực như: Việc xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được nâng cao; cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trước và đúng hạn toàn tỉnh đạt trên 99,93%; cải cách tổ chức bộ máy tiếp tục được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được đẩy mạnh từng bước chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực, cụ thể:

Về công tác chỉ đạo, điều hành: UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 4345/KH-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2022; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao Chỉ số CCHC (Par index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và hành chính công (Papi) của tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 2505/KH-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2022; Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 về việc phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu (DDCI)...Tổ chức buổi “Tọa đàm phân tích các chỉ số PCI, PAR INDEX tỉnh và công bố Chỉ số DDCI, chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tỉnh Lai Châu” và tổ chức các buổi gặp gỡ doanh nghiệp vừa để tuyên truyền kết quả, nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh và cũng là để trao đổi tháo gỡ những vướng mắc mà các doanh nghiệp đang gặp phải, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động tại tỉnh. Thực hiện kiểm tra cải cách hành chính tại 13 đơn vị, địa phương gồm: 07 sở, ngành; 02 đơn vị cấp huyện và 04 đơn vị cấp xã, trong đó kiểm tra đột xuất là 05 đơn vị (chiếm 38,46%). Mở 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng về đạo đức công vụ, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số cho công chức từ tỉnh tới xã. Công tác cải cách hành chính được theo dõi, đánh giá thường xuyên, thực chất theo phương pháp lượng hóa kết quả, kết hợp đánh giá giữa cơ quan quản lý nhà nước với đánh giá của người dân, tổ chức chịu sự tác động. Năm 2022 có 20 sở, ban, ngành tỉnh, 8 huyện, thành phố được xác định Chỉ số CCHC năm 2021 (đạt 100% so với kế hoạch CCHC năm 2022 đề ra).

Về xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL): Trong năm, tỉnh đã ban hành 71 văn bản quy phạm pháp luật (24 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 47 quyết định của UBND tỉnh). Các văn bản trước khi ban hành đều được thẩm định chặt chẽ. 100% văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành đều được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đảm bảo đúng thời gian quy định. Thực hiện rà soát 529 văn bản, trong đó có 08 văn bản hết hiệu lực một phần và 32 văn bản hết hiệu lực toàn bộ. Thực hiện kiểm tra 15 văn bản do HĐND và UBND các huyện, thành phố ban hành.

Về cải cách thủ tục hành chính: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công bố 53 danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh với 404 danh mục TTHC. Quyết định phê duyệt thông qua phương án đơn giản hóa của 31 TTHC với số tiền tiết kiệm được trên 900 triệu đồng, tỷ lệ chi phí tiết kiệm khi đơn giản hóa trung bình đạt 50%; tỷ lệ thời gian cắt giảm trung bình đạt 38,1%. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ trả trước và đúng hạn đạt 99,93%.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên môn được rà soát, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong năm 2022, toàn tỉnh sắp xếp giảm 12 tổ chức (giảm 15 tổ chức, tăng 03 tổ chức) nâng tổng số đã sắp xếp giảm 254 tổ chức, đơn vị so với năm 2017 (trong đó sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giảm 161 đơn vị sự nghiệp công lập đạt 26,92% vượt 6,92% so với mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đến năm 2025). Việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã giảm 251 lãnh đạo, quản lý (cấp trưởng 141 người, cấp phó 110 người) so với năm 2017; giảm 2.447 người hoạt động không chuyên trách so với trước khi thực hiện sáp nhập bản, tổ dân phố.

Về cải cách chế độ công vụ: Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức. Viên chức, công chức được tuyển dụng, tiếp nhận có trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng các yêu cầu của vị trí tuyển dụng, phù hợp với cơ cấu và vị trí việc làm. Việc nâng ngạch, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch công chức, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức; cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định. Việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, số người nâng bậc lương trước thời hạn đảm bảo tỷ lệ không quá 10% trong tổng biên chế của cơ quan, đơn vị. Quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức.

Về cải cách tài chính công: Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2022. Tính đến thời điểm báo cáo, tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đến 30/11/2022 được 1.866.475/3.514.497, đạt 53.1% (cấp tỉnh 59.88%, cấp huyện 38.48%). Công tác thu ngân sách nhà nước được tập trung chỉ đạo, gắn với triển khai kịp thời các quy định mới về quản lý thu chi ngân sách nhà nước. Chi ngân sách đảm bảo cân đối, đảm bảo nguồn để thực hiện chi thường xuyên, chi đầu tư và các chính sách an sinh xã hội.

Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Việc xử lý công việc trên môi trường mạng và họp trực tuyến được tăng cường (Hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh được triển khai liên thông 3 cấp); Hệ thống quản lý văn bản và điều hành kết nối liên thông tới 100% các cấp chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và các tổ chức Hội, tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi trong phạm vi toàn tỉnh đạt 100%. Một số dịch vụ đô thị thông minh đã được Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu triển khai thí điểm như: Hệ thống phản ánh hiện trường do Phòng quản lý đô thị khai thác sử dụng, Hệ thống giám sát an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Năm 2022, UBND tỉnh đã triển khai tới các cơ quan, đơn vị, địa phương bước đầu đã số hóa kết quả giải quyết TTHC; cấp chứng thư số, chữ ký số liên quan đến 25 DVC cho 665 cán bộ, công chức, viên chức và triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu (15 dịch vụ công do bộ, ngành và cơ quan ngành dọc thực hiện; 10 dịch vụ công do địa phương thực hiện). Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã tích hợp với Hệ thống Playment platform tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu, qua đó tạo thêm sự lựa chọn về hình thức thanh toán cho công dân, góp phần giảm thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn có những khó khăn, hạn chế như: Hạ tầng số chưa được đầu tư đồng bộ, vẫn còn hiện tượng sóng yếu, lõm sóng. Cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin thấp, chưa thu hút được nguồn nhân lực công nghệ thông tin trình độ cao vào các hoạt động của cơ quan nhà nước nói riêng và về tỉnh nói chung. Hoạt động phát triển doanh nghiệp công nghệ số của toàn tỉnh rất hạn chế. Các dịch vụ công mức độ 3,4 đã được tỉnh đẩy mạnh cung cấp, tuy nhiên tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có phát sinh trực tuyến ở mức độ 3, 4 còn thấp, nhất là ở cấp huyện, cấp xã. Việc thanh toán trực tuyến các loại phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác còn thấp. Số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên chưa nhiều. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi, có thời điểm chưa được thực hiện nghiêm.

Để tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, UBND tỉnh xác định và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, cụ thể: Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 2943/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về chương trình cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải hành chính ở các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành và địa phương trong triển khai nhiệm vụ. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)...

Tin liên quan

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022(20/12/2022 9:18:33 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(20/03/2022 11:02:58 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Lai Châu(21/12/2021 9:11:14 SA)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn