Trang chủ Kết quả CCHC Báo cáo CCHC định kỳ

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022
(Ngày đăng :23/09/2022 4:43:27 CH)


Công tác cải cách hành chính quý III trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2022; quyết định kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu; Chỉ thị về vệc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Sipas), Chỉ số Quản trị và hành chính công (Papi); Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022....

Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 6 đơn vị cấp sở. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính luôn được tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền, nội dung tuyên truyền cũng được đổi mới, cụ thể: Tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình được 10 chuyên mục truyền hình “Phổ biến chính sách pháp luật - Cải cách hành chính Nhà nước” và 4 phóng sự chuyên đề tuyên truyền về cải cách hành chính; phát sóng 125 tin, bài, phóng sự có nội dung tuyên truyền về nội dung cải cách hành chính phát trong các chương trình thời sự; Báo Lai Châu tuyên truyền 90 tin, bài ảnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền 32 tin, bài, ảnh; Trang thông tin cải cách hành chính tỉnh đăng tải 2 tin bài.

Công tác xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ban hành đáp ứng đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trong kỳ báo cáo, tỉnh đã ban hành 12 Quyết định quy phạm pháp luật (trong đó, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 07 Nghị quyết quy phạm pháp luật; Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành 05 văn bản quy phạm pháp luật). Công tác theo dõi, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, qua đó đã kịp thời xử lý những văn bản hết hiệu lực, văn bản trái quy định của pháp luật cấp trên.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Trong quý, UBND tỉnh đã phê duyệt 09 Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa đối với 31 TTHC. Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành 20 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh với 209 Danh mục thủ tục hành chính. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc. Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn và đúng hạn tại Bộ phận một cửa các cấp đạt trên 99%. Trong kỳ báo cáo, tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 01 phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính đảm bảo quy định.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Trong quý III, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 02 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (Sở Tài chính, Sở Công thương) và hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện theo quy định. Sắp xếp giảm 04 đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND các huyện Tam Đường, Sìn Hồ, Nậm Nhùn nâng tổng số đã sắp xếp giảm 254 tổ chức, đơn vị so với thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị định 107, 108, 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Việc giao biên chế không vượt so với biên chế được Bộ Nội vụ giao, thẩm định. Kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ được các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm túc (quý III, Tổ kiểm tra công vụ của tỉnh đã hoàn thành việc kiểm tra công vụ tại Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ. Trong kỳ báo, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định tiếp nhận vào làm công chức 03 người. 07 cơ quan, địa phương đã thực hiện tuyển dụng 208 viên chức theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức đã ban hành. 03 cơ quan, địa phương ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo phân cấp. Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2022 đối với 126 người.

Cải cách tài chính công được thực hiện hiệu quả. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 39,8% (trong đó cấp tỉnh đạt 55,07%, huyện đạt 15,66%). Trong quý, UBND tỉnh ban hành phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do UBND huyện Tân Uyên quản lý; phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nậm Nhùn. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính công tiếp tục được thực hiện, nhất là tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là 438 đơn vị (trong đó khối tỉnh 77 đơn vị; khối huyện, thành phố 361 đơn vị). Số đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là 07 đơn vị; đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên là 16 đơn vị và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên là 26 đơn vị; số đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên 389 đơn vị.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được đẩy mạnh. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đối số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó nêu rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị theo từng năm trong xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển Chính quyền số. Tỉ lệ văn bản điện tử trao đổi trong phạm vi toàn tỉnh quý III đạt 100%. Một số dịch vụ đô thị thông minh đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Lai Châu triển khai thí điểm như: Hệ thống phản ánh hiện trường do Phòng quản lý đô thị khai thác sử dụng, hệ thống giám sát an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố. Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Lai Châu đang được đầu tư và bước đầu thực hiện năm 2022, dự kiến sẽ đưa các dịch vụ đô thị thông minh bước đầu vào triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn, hạn chế như: Tỷ lệ TTHC phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ gửi nhận qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp. Số đơn vị tự chủ tài chính, mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp còn thấp, phần lớn đơn vị sự nghiệp công lập đều do ngân sách đảm bảo.

03 tháng cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 theo kế hoạch đề ra. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch của UBND tỉnh về kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, thống kê, đề nghị công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã; tiếp nhận và xử lý các kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách phù hợp. Chủ động, kịp thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương và sau khi sáp nhập, để đảm bảo không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trên tất cả lĩnh vực giữa Chính phủ và địa phương; giữa UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện; giữa UBND cấp huyện với UBND cấp xã. Rà soát nhu cầu tuyển dụng công chức và tổ chức tuyển dụng công chức; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện tuyển dụng viên chức còn thiếu đảm bảo vị trí việc làm theo quy định; tổ chức thi, xét nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng, chuyển chức danh nghề nghiệp cho công chức, viên chức đủ điều kiện. Tiếp tục thực hiện đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; rà soát, theo dõi tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP của các cơ quan, đơn vị để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; triển khai kịp thời các văn bản về chế độ, chính sách tài chính theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương theo từng lĩnh vực. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Báo cáo CCHC quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022!

Tin liên quan

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022(20/12/2022 9:18:33 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(20/03/2022 11:02:58 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Lai Châu(21/12/2021 9:11:14 SA)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn