Trang chủ Kết quả CCHC Báo cáo CCHC định kỳ

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu 06 tháng đầu năm 2020
(Ngày đăng :12/06/2020 10:57:17 SA)


06 tháng đầu năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 được UBND tỉnh giao để tổ chức thực hiện. Đến thời điểm báo cáo, 16/37 hoạt động tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh đã thực hiện xong, đạt 43,24%. Cụ thể từng lĩnh vực như sau:

Công tác chỉ đạo, điều hành: Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh đảm bảo tính kịp thời, linh hoạt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, tập trung vào đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ứng phó với tình hình dịch covid-19. Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, cần đơn giản hóa hơn nữa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và tại Bộ phận một cửa các cấp. Trong 06 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp (thông qua mô hình cà phê doanh nhân và tại buổi Tọa đàm phân tích Chỉ số PCI, PAR INDEX tỉnh Lai Châu năm 2019) để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải, từ đó chỉ đạo các cấp, các ngành kịp thời giải quyết. Đồng thời, UBND tỉnh đã tổ chức công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Từ đầu năm đến nay, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã xây dựng và phát sóng 6 chuyên mục truyền hình tuyên truyền cải cách hành chính; chọn lọc các tin, bài tiêu biểu phát sóng trong các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình với tổng số 43 phóng sự, 30 tin. Báo Lai Châu được 115 tin, bài, ảnh với cả báo in và báo điện tử. Cổng thông tin điện tử của tỉnh tuyên truyền được 25 tin, bài, ảnh. Trên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh được 20 tin, bài, ảnh.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh mới thực hiện kiểm tra đột xuất 02 sở (Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông).

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL): Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Lai Châu đã ban hành 28 văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành đảm bảo tuân thủ đúng trình tự thủ tục về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản sau khi được ban hành đều được đăng tải kịp thời lên cơ sở dữ liệu quốc gia đúng thời gian, tiến độ và bảo đảm tính chính xác về nội dung theo quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Đến thời điểm báo cáo, UBND tỉnh đã thực hiện kiểm tra 18 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. Các văn bản được kiểm tra đều đảm bảo về nội dung cũng như trình tự thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 14 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực của các sở, ngành tỉnh: Tổng là 77 Danh mục TTHC (cấp tỉnh: 53 danh mục TTHC, cấp huyện: 12 danh mục TTHC, cấp xã: 12 danh mục TTHC). Đã nhập, đăng tải công khai 77 danh mục TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định. Hiện nay, tỉnh Lai Châu đã có Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 08/08 huyện, thành phố và 106/106 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là: 1.988 TTHC (cấp tỉnh: 1.651 TTHC, cấp huyện: 222 TTHC, cấp xã: 115 TTHC).

06 tháng đầu năm toàn tỉnh đã tiếp nhận 37.588 hồ sơ, thủ tục hành chính, trong đó:

- Tổng số hồ sơ đã giải quyết 35.801 hồ sơ (cấp tỉnh 8.460 hồ sơ, cấp huyện 14.175 hồ sơ, cấp xã 13.166 hồ sơ).

- Số hồ sơ đang giải quyết 1.787 hồ sơ (cấp tỉnh 899 hồ sơ, cấp huyện 593 hồ sơ, cấp xã 295 hồ sơ).

- Số hồ sơ chưa đến hạn giải quyết 940 hồ sơ.

Về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước: Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã thực hiện sáp nhập các Trường Trung học phổ thông (THPT) thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; sáp nhập các phòng chuyên môn và tổ chức lại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; sáp nhập Trạm y tế xã Ma Li Chải vào Trạm Y tế xã Sì Lở Lầu thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ; điều chuyển Trạm Y tế xã Sùng Phài thuộc Trung tâm Y tế huyện Tam Đường về Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu quản lý và sáp nhập Trạm Y tế xã Nậm Loỏng vào Trạm Y tế xã Sùng Phài thuộc Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu; giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu, Nhà khách Hương Phong, Ban quản lý dự án giảm nghèo các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè; thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu và Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lai Châu; tổ chức lại Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thành lập Ban quản lý “Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” sử dụng vốn vay và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2019 – 2025.

Triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đủ điều kiện theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, UBND nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 21/2/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lai Châu. Việc sắp xếp đến thời điểm báo cáo đã hoàn thành. Hiện nay, tỉnh Lai Châu có 08 đơn vị hành chính cấp huyện và 106 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 02 đơn vị hành chính cấp xã).

Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế Nghị định 108/2014/NĐ-CP và 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Lai Châu đã phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế đợt 1 năm 2020 cho 83 người.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu năm 2020 (số 1773/QĐ-UBND ngày 31/12/2019). Đến thời điểm báo cáo, tỉnh đã cử 9 cán bộ, công chức, viên chức đi học (trong đó đi học sau đại học 08 người, cử 01 người đi học đại học văn bằng 2). Do ảnh hưởng của dịch covid- 19, tiến độ mở các lớp bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện được.

Về cải cách tài chính công: Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã thực hiện phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị.Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đã thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản trên cơ sở chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước và thực hiện công khai tài chính. Đến thời điểm báo cáo: 42/42 sở, ban, ngành cấp tỉnh được giao thực hiện tự chủ; 142/142 cơ quan chuyên môn cấp huyện được giao thực hiện tự chủ; 106/106 số đơn vị cấp xã được giao thực hiện tự chủ; 15 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, 50 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 411 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư.

Về hiện đại hoá hành chính: Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản điều hành dùng chung liên thông 4 cấp. Tính đến 29/5/2020, tổng số văn bản điện tử là 1.953.613 văn bản (Trong đó: 1747.506 văn bản đến; 206.107 văn bản đi), góp phần giảm đáng kể chi phí thời gian gửi, nhận văn bản điện tử, thời gian xử lý công việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả (tính sơ bộ tiết kiệm được hơn 8 tỷ đồng từ chi phí giấy, mực, cước bưu chính…).

Việc triển khai tích hợp chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành đảm bảo cho việc gửi nhận văn bản điện tử trên toàn tỉnh cũng được quan tâm thực hiện; Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh được mở rộng với 4509 hòm thư cá nhân, tổ chức; Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Hệ thống một cửa điện tử tại địa chỉ http://laichau.vnptigate.vn (hệ thống đăng tải 2.034 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: Mức độ 2 là 2090, mức độ 3 là 63, mức độ 4 là 73).

          Song song với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện. Việc đầu tư xây dựng trụ sở cấp xã tiếp tục được triển khai.

Việc đầu tư xây dựng trụ sở cấp xã tiếp tục được triển khai. Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngân sách cấp tỉnh bố trí đầu tư xây dựng mới 01 dự án Trụ sở xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn. Lũy kế giải ngân 1.561 triệu đồng/5.000 triệu đồng, bằng 31,2% so với kế hoạch vốn được giao.

Trên cơ sở những kết quả trên, UBND tỉnh đặt ra một số nhiệm trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020, cụ thể:

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch rà soát cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính kịp thời. Tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiệu quả góp phần giảm chi phí cho nhà nước và người dân.

3. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo Nghị quyết 18,19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đảng theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trên cơ sở sắp xếp tổ chức bộ máy, phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. 06 tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục trình HĐND tỉnh sáp nhập 72 bản, tổ dân phố để thành lập 34 bản, tổ dân phố (giảm 38 thôn, bản, tổ dân phố) thuộc huyện Tân Uyên, Nậm Nhùn.

4. Thực hiện thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực phân cấp cho cấp huyện, cấp xã và kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

5. Thực hiện tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020 và đề ra nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ và tình hình thực tế tại tỉnh.

6. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

7. Tăng cường triển khai có hiệu quả Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu; nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh.

8. Tiếp tục vận hành, áp dụng, duy trì và cải tiến tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 Xem chi tiết báo cáo tại đây!

Tin liên quan

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022(20/12/2022 9:18:33 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(20/03/2022 11:02:58 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Lai Châu(21/12/2021 9:11:14 SA)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn