Trang chủ Kết quả CCHC Báo cáo CCHC định kỳ

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu quý I năm 2020
(Ngày đăng :12/03/2020 8:44:50 SA)


          Quý I năm 2020, các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao tại Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2020; thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX). Kết quả cụ thể một số nội dung như sau:

 Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL): Trong Quý I/2020 tỉnh Lai Châu đã ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành đảm bảo tuân thủ đúng trình tự thủ tục về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản sau khi được ban hành đều được đăng tải kịp thời lên cơ sở dữ liệu quốc gia đúng thời gian, tiến độ và bảo đảm tính chính xác về nội dung theo quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cũng được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra 10 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. Các văn bản được kiểm tra đều đảm bảo về nội dung cũng như trình tự thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 03 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế. Hiện nay, tỉnh Lai Châu đã có Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 08/08 huyện, thành phố và 106/106 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Toàn tỉnh thực hiện 1.778 thủ tục hành chính (cấp tỉnh 1.513, cấp huyện 192, cấp xã 73), trong đó thực hiện liên thông 406 thủ tục hành chính (liên thông cùng cấp 261 thủ tục hành chính, liên thông các cấp 145 thủ tục hành chính). Trong quý I, trên hệ thống dịch vụ công toàn tỉnh tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt trên 94% (tháng 01 đạt 94,54%; tháng 02 đạt 95,35%; tháng 3 đạt 94,71%).

Về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước: Trong quý I/2020, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định: Sáp nhập các Trường Trung học phổ thông (THPT) thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc Sở và tổ chức lại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; giải thể Ban quản lý dự án giảm nghèo các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè; thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu và Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lai Châu; sáp nhập hai phòng thuộc Sở Tài chính.

Triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đủ điều kiện theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, UBND nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 21/2/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lai Châu.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng, năng lực quản lý, năng lực điều hành và thực thi nhiệm vụ, tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác, UBND tỉnh đã cử 9 cán bộ, công chức, viên chức đi học (trong đó đi học sau đại học 08 người, cử 01 người đi học đại học văn bằng 2).

Về cải cách tài chính công: Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã thực hiện phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị; đồng thời ban hành Công văn số 171/UBND-KTN ngày 04/02/2020 tổ chức thực hiện dự toán năm 2020, Công văn số 75/UBND-KTN ngày 14/01/2020 về quản lý tài sản công trình nước sạch đô thị được đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc ngân sách.Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đã thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản trên cơ sở chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước và thực hiện công khai tài chính. Đến thời điểm báo cáo: 42/42 sở, ban, ngành cấp tỉnh được giao thực hiện tự chủ; 142/142 cơ quan chuyên môn cấp huyện được giao thực hiện tự chủ; 106/106 số đơn vị cấp xã được giao thực hiện tự chủ; 15 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, 50 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường và 411 đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư).

Về hiện đại hoá hành chính: Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản điều hành dùng chung liên thông 4 cấp. Quý I, tỉnh Lai Châu đã thực hiện trao đổi văn bản điện tử 1.496.585 văn bản (trong đó: 1.316.627 văn bản đến; 179.958 văn bản đi), góp phần giảm đáng kể chi phí thời gian gửi, nhận văn bản điện tử, thời gian xử lý công việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả (tính sơ bộ tiết kiệm được hơn 7 tỷ đồng từ chi phí giấy, mực, cước bưu chính…).

Việc triển khai tích hợp chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành đảm bảo cho việc gửi nhận văn bản điện tử trên toàn tỉnh cũng được quan tâm thực hiện; Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh được mở rộng với 4.228 hòm thư cá nhân, tổ chức; Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Hệ thống một cửa điện tử tại địa chỉ http://laichau.vnptigate.vn (hệ thống đăng tải 2.034 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.903 dịch vụ công mức độ 1,2; 58 dịch vụ mức độ 3; 73 dịch vụ mức độ 4).

Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin đối ngoại, các Trang thông tin điện tử của Sở, ngành, địa phương được cập nhật đầy đủ các tin tức sự kiện, văn bản pháp quy, thủ tục hành chính, thông báo…. tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin liên tục, kịp thời.

Các ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành khác phát huy vai trò của mình như: Phần mềm Quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu nại, tố cáo; phần mềm kê khai thuế; hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC, phần mềm chuyên ngành Y tế, Giáo dục, Công thương, Giao thông vận tải, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp…được đưa vào sử dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Song song với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện. Việc đầu tư xây dựng trụ sở cấp xã tiếp tục được triển khai. Trong quý I/2020, UBND tỉnh Lai Châu hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng mới 01 dự án trụ sở xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn. Lũy kế giải ngân 302 triệu đồng/5.000 triệu đồng, bằng 6% so với kế hoạch vốn được giao.

Trên cơ sở những kết quả trên, tỉnh Lai châu đặt ra một số nhiệm trọng tâm trong quý II năm 2020, cụ thể:

1. Tiếp tục quán triệt tới các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

2. Quán triệt, thực hiện Kế hoạch rà soát cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính kịp thời. Tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiệu quả góp phần giảm chi phí cho nhà nước và người dân.

3. Tổ chức thẩm định và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

4. Tăng cường triển khai có hiệu quả Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu; nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh.

5. Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.

 Xem chi tiết Báo cáo tại đây!

Tin liên quan

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022(20/12/2022 9:18:33 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(20/03/2022 11:02:58 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Lai Châu(21/12/2021 9:11:14 SA)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn