Trang chủ Kết quả CCHC Báo cáo CCHC định kỳ

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu quý III năm 2020
(Ngày đăng :14/09/2020 2:30:25 CH)


Trong quý III, tỉnh Lai Châu tiếp tục bám sát các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ để triển khai một cách toàn diện công tác cải cách hành chính ở cả 6 nội dung. Từ 01/6/2020 đến 31/8/2020: Tỉnh Lai Châu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 17 nhiệm vụ, tỉnh đã hoàn thành: 11 nhiệm vụ, đang trong hạn giải quyết: 06 nhiệm vụ, quá hạn: 0.

Công tác kiểm tra cải cách hành chính được UBND tỉnh duy trì. Tính đến thời điểm báo cáo, tỉnh Lai Châu đã kiểm tra 8 đơn vị (04 đơn vị cấp sở, 02 đơn vị cấp huyện, 02 đơn vị cấp xã). Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các chương trình, nội dung cải cách hành chính của tỉnh, cũng như của cơ quan, đơn vị. Chủ động ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế cơ bản đáp ứng được theo yêu cầu, nhiệm vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đang dần được hoàn thiện về trình độ đào tạo, lý luận chính trị. Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được các cơ quan, đơn vị rà soát thường xuyên, liên tục và đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được tỉnh quan tâm thực hiện một cách đa dạng, sáng tạo. Kết quả, trong quý III, Cổng thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền được 20 tin, bài ảnh; Trang cải cách hành chính tuyên truyền 15 tin, bài. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã xây dựng và phát sóng 3 chuyên mục truyền hình “Cải cách hành chính Nhà nước”; chọn lọc các tin, bài tiêu biểu phát sóng trong các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình và được dịch sang 4 tiếng dân tộc (Mông, Thái, Hà Nhì, Dao) phát trên sóng VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam. Tuyên truyền trên Báo Lai Châu được 35 tin, bài, ảnh với cả báo in và báo điện tử.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL): Công tác xây dựng pháp luật được thực hiện tốt. Trong quý III, tỉnh Lai Châu đã ban hành 28 văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành đảm bảo tuân thủ đúng trình tự thủ tục về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kịp thời. Thời điểm báo cáo, tỉnh đã thực hiện kiểm tra 9 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. Các cơ quan đã đã đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới 43 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ 01/01/2004 đến 30/6/2020.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 6 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực của các Sở, ngành: Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng. Trong đó: công bố mới 20 TTHC, sửa đổi, bổ sung 171 TTHC; thay thế 01 TTHC; bãi bỏ 26 TTHC. Đã nhập, đăng tải công khai 77 danh mục TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định. Ngoài ra, tỉnh cũng đã ban hành 02 Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC các lĩnh vực: hộ tịch, lưu thông hàng hóa, thành lập hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) áp dụng chung tại UBND cấp huyện, cấp xã và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả. Hiện nay, tỉnh Lai Châu đã có Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 08/08 huyện, thành phố và 106/106 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là: 1988 TTHC (cấp tỉnh: 1651 TTHC, cấp huyện: 222 TTHC, cấp xã: 115 TTHC). Quý III, toàn tỉnh tiếp nhận 24.489 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả 23.503 hồ sơ (có 23355 hồ sơ trả đúng hạn, 505 hồ sơ trả quá hạn), 986 hồ sơ đang giải quyết. Trong đó số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 là: 3.470 hồ sơ.

Về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước: Việc rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quý III, tỉnh Lai Châu đã sáp nhập các Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố sau khi sáp nhập các xã trên địa bàn tỉnh; thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông trên cơ sở chuyển giao, sáp nhập nhiệm vụ sự nghiệp văn hóa thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin về Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Trong quý III, UBND tỉnh cử 23 viên chức đi ôn, dự thi bác sỹ chuyên khoa cấp I, dược sỹ chuyên khoa cấp I; cử 11 cán bộ, công chức, viên chức đi ôn, dự thi sau đại học. Cử 01 cán bộ, công chức, viên chức đi học; Quyết định cử 18 cán bộ, công chức đi bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở, 03 cán bộ, công chức đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện các nội dung được giao theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tỉnh Lai Châu năm 2020. Tính đến 31/8/2020 các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố mở được 42/102 lớp với 2.571 học viên đạt 41,12%, cử cán bộ, công chức, viên chức đi ôn dự thi, đi học sau đại học, đại học 62/108 người đạt 57,4%.

Về cải cách tài chính công: Trong quý III, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản chỉ đạo: Công văn số 1446/UBND-KTN ngày 20/7/2020 đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020; Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục,thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu.

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đã thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản trên cơ sở chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước và thực hiện công khai tài chính. Đến thời điểm báo cáo: 42/42 sở, ban, ngành cấp tỉnh được giao thực hiện tự chủ; 142/142 cơ quan chuyên môn cấp huyện được giao thực hiện tự chủ; 106/106 số đơn vị cấp xã được giao thực hiện tự chủ.

Về hiện đại hoá hành chính: Tỉnh Lai Châu đã nỗ lực bố trí nguồn lực để nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang bị máy móc, trang thiết bị cần thiết cho công chức làm việc. Hệ thống quản lý văn bản tập trung được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả. Tính đến 07/9/2020, tổng số văn bản điện tử của tỉnh là 1.201.597 văn bản (trong đó: 1.166.426 văn bản đến; 35.171 văn bản đi), góp phần giảm đáng kể chi phí thời gian gửi, nhận văn bản điện tử, thời gian xử lý công việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả.

Việc triển khai tích hợp chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành đảm bảo cho việc gửi nhận văn bản điện tử trên toàn tỉnh cũng được quan tâm thực hiện; Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh được mở rộng với 4803 hòm thư cá nhân, tổ chức; Cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử cung cấp: 2078 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: Mức độ 2 là 1938, mức độ 3 là 66, mức độ 4 là 74. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 là: 3470 hồ sơ.

Song song với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm báo cáo, tỉnh đã triển khai thực hiện được 70% kế hoạch ISO năm 2020.

Trên cơ sở những kết quả trên, UBND tỉnh đặt ra một số nhiệm trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020, cụ thể:

1. Tiếp tục quán triệt tới các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính mới được Chính phủ, Thủ tướng chín phủ, Bộ Nội vụ giao và theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo quy định.

2. Tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính kịp thời. Tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiệu quả góp phần giảm chi phí cho nhà nước và người dân.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung những văn bản sai thẩm quyền, có dấu hiệu trái pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn không tham mưu ban hành thủ tục hành chính trái thẩm quyền trong các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

4. Tiếp tục rà soát, kịp thời công khai, cập nhật các thành phần hồ sơ, quy định thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định và hạn chế tối đa việc giải quyết quá hạn. Ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Lai Châu.

5. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ công chức. Tổ chức tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định.

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu; nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020.

Xem báo cáo chi tiết tại đây!

Tin liên quan

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022(20/12/2022 9:18:33 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(20/03/2022 11:02:58 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Lai Châu(21/12/2021 9:11:14 SA)

Tin mới nhất

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn