Trang chủ Kết quả CCHC Báo cáo CCHC định kỳ

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :21/12/2021 9:12:03 SA)


Chủ tịch Trần Tiến Dũng phát biểu tham luận tại Hội nghị tổng kết chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đây cũng là năm tỉnh Lai Châu xác định chủ đề của năm là “đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung nguồn lực, duy trì, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế”, công tác CCHC trên địa bàn đã được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh. Kết quả đạt được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật một số kết quả sau:

Một là, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, đồng bộ, xuyên suốt, linh hoạt từ khâu ban hành kế hoạch đến khâu tuyên truyền, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Nổi bật trong năm là UBND tỉnh đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở Nghị quyết, UBND tỉnh xây dựng và phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đã có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, giữa các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự phối hợp, tham gia đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu về công tác CCHC. Quá trình thực hiện có những vấn đề khó khăn, phức tạp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời.

Công tác cải cách hành chính được theo dõi, đánh giá thường xuyên, thực chất theo phương pháp lượng hóa kết quả, kết hợp đánh giá giữa cơ quan quản lý nhà nước với đánh giá của người dân, tổ chức chịu sự tác động. Năm 2021: có 20 sở, ban, ngành tỉnh, 8 huyện, thành phố, 106 xã, phường, thị trấn được xác định Chỉ số CCHC năm 2020 (đạt 100% so với kế hoạch CCHC năm 2021 đề ra), Chỉ số CCHC trung bình của các sở, ban, ngành đạt 82.08%, các huyện, thành phố đạt 72.65%.

Hai là, công tác xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được nâng cao. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ban hành đáp ứng đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Công tác theo dõi, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, qua đó đã kịp thời xử lý những văn bản hết hiệu lực, văn bản trái quy định của pháp luật cấp trên. Trong năm, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành 46 văn bản quy phạm pháp luật; rà soát được 590 văn bản, trong đó kiến nghị, xử lý 56 văn bản (56/56 văn bản đã được xử lý xong sau rà soát).

Ba là, công tác cải cách thủ tục hành chính từng bước đi vào chiều sâu, tập trung cắt giảm điều kiện kinh doanh, thời gian thành lập doanh nghiệp. Năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định phê duyệt thông qua phương án đơn giản hóa của 25 TTHC với số tiền tiết kiệm được 7.124.335.344 đồng, tỷ lệ chi phí tiết kiệm sau khi đơn giản hóa trung bình đạt: 43,8%; tỷ lệ thời gian cắt giảm trung bình: 37,7% (vượt so với mục tiêu Nghị quyết 08-NQ/TU đề ra là ít nhất cắt giảm 30%) thuộc các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước; kinh doanh khí; giáo dục đào tạo và hệ thống quốc dân; khám bệnh, chữa bệnh; lý lịch tư pháp; đường bộ; gia đình; bưu chính; địa chất khoáng sản.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực. Triển khai đến 100% cấp xã thực hiện chứng thực điện tử (giao là 35%); 100% cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã được phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ trả trước và đúng hạn đạt trên 99% (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tỷ lệ trả trước và đúng hạn đạt 99,97%).

Việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ áp dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đem lại những lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Cụ thể trong năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 công bố 148 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện lực tỉnh Lai Châu thực hiện phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Kết quả, có 05 sở đã triển khai thực hiện giải quyết một số TTHC theo phương án 5 tại chỗ với tổng số 92 TTHC; từ tháng 8 đến nay đã tiếp nhận và giải quyết 5.009/9.799 hồ sơ, chiếm 51% tổng số hồ sơ đã được giải quyết. Đặc biệt trong năm, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan ngành dọc đưa thủ tục hành chính ngoài những thủ tục hành chính theo quy định bắt buộc của Thủ tướng Chính phủ ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện đối với các TTHC của Công an, Bảo hiểm xã hội, cơ quan Thuế.

Công tác tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện đúng theo quy định. Trong năm 2021 toàn tỉnh tiếp nhận 08 phản ánh kiến nghị, trong đó 04 phản ánh kiến nghị qua đường dây nóng, 04 phản ánh, kiến nghị qua Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại địa chỉ http://pakn.dichvucong.gov.vn. Các kiến nghị đều được tiếp nhận và đã giải quyết theo đúng quy định.

Bốn là, tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo hướng giảm bớt đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp dưới, tập trung vào các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, công tác cán bộ, công chức, viên chức...qua đó nâng cao được tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong năm 2021, toàn tỉnh sắp xếp giảm 13 tổ chức, đơn vị, nâng tổng số sắp xếp giảm 242 tổ chức, đơn vị so với thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, Nghị định số 107, 108, 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông trên cơ sở hợp nhất bộ phận sự nghiệp của Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố; tổ chức lại Trung tâm giám định chất lượng thuộc Chi cục giám định chất lượng thuộc Sở Xây dựng (trong đó sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giảm 158 đơn vị sự nghiệp công lập đạt 26,42% vượt 16,42% so với mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đến năm 2021). Việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã giảm 245 lãnh đạo, quản lý (cấp trưởng 134 người, cấp phó 108 người) so với trước khi thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; giảm 2.447 người hoạt động không chuyên trách so với trước khi thực hiện sáp nhập bản, tổ dân phố.

Năm là, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên cả về số lượng, chất lượng. Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức. Viên chức, công chức được tuyển dụng, tiếp nhận có trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng các yêu cầu của vị trí tuyển dụng, phù hợp với cơ cấu và vị trí việc làm. Quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả: Cử đi học sau đại học 35/35 người (đạt 100% kế hoạch); đại học 19/19 người (đạt 100% kế hoạch); bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương 08 người, thanh tra viên chính 01 người; bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở 01 người; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường 01 người. Mở 51/51 lớp đào tạo, bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; bồi dưỡng theo vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành (đạt 100% kế hoạch).

Sáu là, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính, tài sản trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được tăng lên. Đến nay, các đơn vị dự toán khối tỉnh và khối huyện đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính là 729 đơn vị: Khối quản lý nhà nước là 289/289 đơn vị, đạt 100%; Khối đơn vị sự nghiệp là 440/440 đơn vị, đạt 100% (trong đó có 23 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, 25 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; 392 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên).

Bảy là, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được đẩy mạnh, đặc biệt là thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu, phiên bản 2.0. Tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi trong phạm vi toàn tỉnh đạt 100%; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành kết nối liên thông tới 100% các cấp chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và các tổ chức Hội. Cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông đến 100% sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn), cung cấp: 2030 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: mức độ 2 là 957, mức độ 3 là 436, mức độ 4 là 637. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3 là 4.957/53.350 đạt 9,29%, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4 là 14.173/28.279 đạt 50,11%. Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo (http://baocao.laichau.gov.vn) để tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tổng hợp thông tin vào kho dữ liệu chung, phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh, cơ quan hành chính nhà nước các cấp và hỗ trợ đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Chỉ số Chuyển đổi số năm 2020 của tỉnh xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố (trong đó Chỉ số thành phần Chính quyền số xếp hạng 54/63 tỉnh, thành phố).

Tỉnh Lai Châu xác định năm 2022 là năm quan trọng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính đã được đề ra tại Nghị quyết đại hội đại biểu tỉnh Lai Châu lần thứ XIV và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là cần tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính, coi cải cách hành chính vừa là nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, không thể không làm và đã làm là phải có hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải hành chính ở các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành và địa phương trong triển khai nhiệm vụ. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Xem chi tiết kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại đây!

Tin liên quan

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022(20/12/2022 9:18:33 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(20/03/2022 11:02:58 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Lai Châu(21/12/2021 9:11:14 SA)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn