Trang chủ Kết quả CCHC Báo cáo CCHC định kỳ

Một số kết quả nổi bật công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu 06 tháng đầu năm 2019
(Ngày đăng :18/06/2019 5:00:07 SA)


Ngay từ đầu năm 2019, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, sự tham gia, vào cuộc của người dân, doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp theo hướng kiến tạo, phục vụ. Trong đó nổi bật lên một số kết quả như:

1. Công tác cải cách thể chế: Tính đến ngày 31/5/2019, tỉnh Lai Châu đã ban hành 08 văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành đảm bảo tuân thủ đúng trình tự thủ tục về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản sau khi được ban hành đều được đăng tải kịp thời lên cơ sở dữ liệu quốc gia đúng thời gian, tiến độ và bảo đảm tính chính xác về nội dung theo quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh được được thực hiện thường xuyên.Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện kiểm tra 12 văn bản quy phạm pháp luật (08 văn bản do UBND tỉnh ban hành; 04 văn bản do UBND huyện ban hành). Các văn bản được kiểm tra đều đảm bảo về nội dung cũng như trình tự thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật những tháng đầu năm 2019 được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên gắn với giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019. Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 28 giải cho các cá nhân có bài viết tốt với nội dung trình bày công phu, sáng tạo, sưu tầm được nhiều tư liệu có liên quan minh họa cho nội dung bài thi; trao 16 giải tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, hưởng ứng cuộc thi và theo quy định tại Điều lệ cuộc thi.

  2. Công tác cải cách thủ tục hành chính: Trong 06 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành 18 Quyết định công bố danh mục TTHC với 415 Danh mục TTHC (cấp tỉnh: 313 TTHC, cấp huyện: 68 TTHC, cấp xã: 34 TTHC) thuộc các lĩnh vực Giao thông vận tải, Kế hoạch Đầu tư, Công thương, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ. Sau khi công bố, UBND tỉnh đã cập nhật, tích chọn, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để các cơ quan có thẩm quyền khai thác, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan theo quy định.

Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ngày càng hiệu quả. Hiện nay, toàn tỉnh có 17/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (03 đơn vị có tính đặc thù không thực hiện gồm: Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại vụ), Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, 04 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Công an tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh), 08/08 huyện, thành phố và 108/108 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Toàn tỉnh thực hiện 1.778 thủ tục hành chính (cấp tỉnh 1.513, cấp huyện 192, cấp xã 73), trong đó thực hiện liên thông 406 thủ tục hành chính (liên thông cùng cấp 261 thủ tục hành chính, liên thông các cấp 145 thủ tục hành chính).

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã triển khai và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai có hiệu quả phần mềm Hệ thống một cửa điện tử liên thông 4 cấp VNPT –Igate trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả báo cáo của các đơn vị, địa phương trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã tiếp nhận 59.777 hồ sơ, trong đó:

- Tổng số hồ sơ đã giải quyết 57.229 hồ sơ (cấp tỉnh 21.685 hồ sơ, cấp huyện 9.574 hồ sơ, cấp xã 25.970 hồ sơ).

- Số hồ sơ đang giải quyết 2.521 hồ sơ (cấp tỉnh 2.107 hồ sơ, cấp huyện 132 hồ sơ, cấp xã 282 hồ sơ)

- Số hồ sơ chưa đến hạn giải quyết 27 hồ sơ.

3. Cải cách tổ chức bộ máy: Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện Đề án tổ chức lại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định. Đổi tên Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Lai Châu. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục rà soát, xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổng thể sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương chủ động, tích cực thực hiện các quy trình, thủ tục sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố. Dự kiến, trong năm 2019 tỉnh Lai Châu tiếp tục sáp nhập 243 thôn, bản, tổ dân phố để thành lập 123 thôn, bản, tổ dân phố.

Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo các quy định tại nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, tính đến thời điểm báo cáo tỉnh Lai Châu đã thông báo cho 66 công chức, viên chức nghỉ tinh giản biên chế đợt I năm 2019 tới các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 24 công chức, viên chức, 01 lãnh đạo doanh nghiệp, 02 lãnh đạo ngành dọc, điều động và bổ nhiệm 04 công chức cấp Trưởng phòng và tương đương thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh. Cấp giấy liên hệ chuyển công tác cho 74 công chức, viên chức, quyết định điều động 56 công chức, viên chức, Quyết định chuyển công tác cho 80 công chức, viên chức; Thỏa thuận Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuyển từ khối Nhà nước sang khối Đảng và ngược lại 13 công chức, viên chức; Thông báo điều động 5 công chức.

Quyết định tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển sau khi có Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 41 người; Quyết định xét chuyển công chức xã thành công chức cấp huyện đối với 03 người; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với 03 người. Trả lời đơn đề nghị của công dân liên quan đến 29 hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế của Sở Nội vụ công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với 144 viên chức đạt kỳ thi thăng hạng viên chức y tế năm 2018; thông báo điểm thi thăng hạng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2018; Quyết định bổ nhiệm ngạch hết tập sự cho 136 viên chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho 16 viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng giáo viên năm 2018.

Quyết định cử 36 công chức, viên chức đi học sau đại học; 05 công chức đi bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính. Xin chủ trương mở 02 lớp: Thạc sỹ, chuyên ngành Chính sách công, bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp.

4. Cải cách tài chính công: Hiện nay, toàn tỉnh có 43/43 sở, ban, ngành cấp tỉnh được giao thực hiện tự chủ; 139/139 cơ quan chuyên môn cấp huyện được giao thực hiện tự chủ; 108/108 số đơn vị cấp xã được giao thực hiện tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Có 75/75 đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác đã được giao quyền tự chủ, trong đó: tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên là 0 đơn vị; tự đảm bảo chi thương xuyên là 11 đơn vị, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên là 09 đơn vị, Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là 55 đơn vị theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Tất cả các đơn vị đều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và giải pháp thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ nhằm mục đích tăng thu, tiết kiệm chi và đạt được hiệu quả cao nhất trong hoạt động. Hầu hết các đơn vị sự nghiệp công lập có thu thực hiện cơ chế tự chủ đều chú trọng các giải pháp tăng thu, đặc biệt là thu các hoạt động dịch vụ, tiết kiệm chi phí đầu vào, chi thường xuyên để từng bước cải thiện thu nhập cho viên chức và người lao động, tích lũy để tăng cường cơ sở vật chất.

Hiện tại, tỉnh Lai Châu có 01 tổ chức khoa học và công nghệ (Trung tâm Kiểm định và Phát triển khoa học công nghệ trên cơ ở sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở khoa học và công nghệ) do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

6. Hiện đại hóa nền hành chính: UBND tỉnh Lai Châu tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản điều hành dùng chung liên thông 4 cấp tại địa chỉ http://laichau.vnptioffice; triển khai tích hợp chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành đảm bảo cho việc gửi nhận văn bản điện tử trên toàn tỉnh; triển khai, nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh tại địa chỉ http://mail.laichau.gov.vn; tích hợp Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Hệ thống một cửa điện tử tại địa chỉ http://laichau.vnptigate.vn (hệ thống đăng tải 1.930 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.849 dịch vụ công mức độ 1,2; 63 dịch vụ mức độ 3; 18 dịch vụ mức độ 4).

Song song với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện. Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019; Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020 (Số 887/KH-UBND ngày 24/5/2019). Hiện tỉnh đã thực hiện các thủ tục liên quan đến Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn. Đến nay đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng tại UBND cấp xã, phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL, hướng dẫn các xã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành: Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tự chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Bộ Chỉ số và phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Cùng với việc tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh, tỉnh Lai Châu tổ chức xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được tỉnh quan tâm chỉ đạo. Kết quả: Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã xây dựng và phát sóng 25 chuyên mục truyền hình “Phổ biến chính sách pháp luật - Cải cách hành chính Nhà nước” (trong đó có 6 chuyên mục, 5 phóng sự chuyên đề tuyên truyền về cải cách hành chính; phát sóng 45 phóng sự, 30 tin về nội dung cải cách hành chính phát trong các chương trình thời sự). Các tin, bài, phóng sự được dịch tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình 4 tiếng dân tộc ( Mông, Thái, Hà Nhì, Dao) và gửi phát trên sóng VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam. Tuyên truyền trên Báo Lai Châu được 130 tin, bài, ảnh với cả báo in và báo điện tử. Cổng thông tin điện tử của tỉnh tuyên truyền được 20 tin, bài, ảnh. Trang thông tin cải cách hành chính của tỉnh “cchc.laichau.gov.vn” tuyên truyền được 48 tin, bài, ảnh. Trên Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền được hơn 369 tin, bài, ảnh). Ngoài các hình thức tuyên truyền trên, ngày 01/4/2019, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019” bằng hình thức thi viết.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính: Đoàn kiểm tra công tác CCHC đã thực hiện kiểm tra đột xuất tại Sở Công thương và UBND thành phố Lai Châu. Cùng với đó, Đoàn thanh tra của Sở Nội vụ đã tổ chức thực hiện thanh tra công tác nội vụ tại Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường. Mặt khác, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, công chức, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm!

 

Tin liên quan

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(20/03/2022 11:02:58 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Lai Châu(21/12/2021 9:11:14 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 của tỉnh Lai Châu(29/09/2021 2:08:40 CH)

Tin mới nhất

Giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Phải hành động luôn và không được để chậm(27/09/2022 3:46:29 CH)

Bàn giao Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông cho xã Sin Suối Hồ(27/09/2022 3:52:44 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn