Trang chủ Kết quả CCHC Báo cáo CCHC định kỳ

Một số kết quả nổi bật công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu quý III năm 2019
(Ngày đăng :14/09/2019 9:37:28 CH)


Quý III năm 2019, các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao tại Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2019; thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh. Công tác tuyên truyền về CCHC tiếp tục được các đơn vị, địa phương quan tâm, các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân đối với công tác CCHC. Mặt khác, cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Lai Châu đang triển khai đã thu hút được đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia, dự kiến sẽ được công bố, trao giải trong tháng 9/2019.

          Kết quả cụ thể: 

Đối với Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL): Đảm bảo 100% văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh trước khi ban hành đều được Sở Tư pháp thẩm định. UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành 24 văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm 14 nghị quyết của HĐND tỉnh và 10 Quyết định của UBND tỉnh). Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được tỉnh quan tâm thực hiện, toàn tỉnh đã thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 329 cuộc cho 19.661 lượt người tham gia. Cũng trong quý III, tỉnh Lai Châu đã tự kiểm tra 10 quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành, qua kiểm tra, bước đầu chưa phát hiện văn bản có dấu hiệu không phù hợp với quy định.

 Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Trong Quý III năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 18 Quyết định công bố danh mục TTHC với 379 Danh mục TTHC của các lĩnh vực: Khoa học & Công nghệ, Lao động – Thương binh & Xã hội, Giao thông vận tải, Kế hoạch Đầu tư, Thông tin & Truyền thông, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Các TTHC sau khi công bố đều được cập nhật, tích hợp, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và được các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức niêm yết đầy đủ tại nơi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính, công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ngày 03/9/2019, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu đã chính thức đi vào hoạt động để giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của 17 đơn vị gồm 15 sở và Công ty Cổ phần Nước nước sạch Lai Châu, Công ty Điện lực tỉnh Lai Châu. 100% thủ tục hành chính của 15/15 cơ quan chuyên môn được đưa vào thực hiện tại Trung tâm (trừ các TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ) cụ thể: Thực hiện 1.364 TTHC, trong đó có 285 TTHC được giải quyết tại chỗ và 1.079 TTHC giải quyết tại cơ quan, đơn vị.

Về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước: Tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết 19, trong quý III, tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, kết quả: giảm 08 tổ chức, đơn vị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định tạm thời xếp hạng Trung tâm Văn hóa - nghệ thuật tỉnh thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu; tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục rà soát, xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổng thể sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương chủ động, tích cực thực hiện các quy trình, thủ tục sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố. Trong quý III, tỉnh Lai Châu đang tiến hành sáp nhập 256 thôn, bản, tổ dân phố để thành lập 129 thôn, bản, tổ dân phố.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Trong quý III, UBND tỉnh đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm cho 25 người; luân chuyển 02 công chức, miễn nhiệm 14 người và kéo dài thời gian gữi chức vụ 16 người.

Quyết định tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển sau khi có Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 41 người; Quyết định xét chuyển công chức xã thành công chức cấp huyện đối với 03 người; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với 03 người.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch: Quyết định 07 công chức, viên chức đi ôn, dự thi sau đại học; cử 21 công chức, viên chức đi đi bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; cử 3 công chức, viên chức đi học sau đại học; 05 công chức đi bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính; 04 công chức đi bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, 01 viên chức đi bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo. Đăng ký Học viện hành chính quốc gia 01 công chức đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp; điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu 02 lớp đại học giáo dục mầm non, 02 lớp đại học giáo dục tiểu học.

Phối hợp với Viện nghiên cứu và phát triển trường Đại học Nội vụ mở 04 lớp bồi dưỡng đạo đức công chức công vụ năm 2019.

Về cải cách tài chính công: toàn tỉnh có 43/43 sở, ban, ngành cấp tỉnh được giao thực hiện tự chủ; 139/139 cơ quan chuyên môn cấp huyện được giao thực hiện tự chủ; 108/108 số đơn vị cấp xã được giao thực hiện tự chủ theo theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 và 532/532 đơn vị sự nghiệp đã được giao quyền tự chủ theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016; Nghị định 16/2015/NFĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2005 (trong đó: 11 đơn vị đảm bảo chi thường xuyên, 48 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thườn xuyên và 464 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư).

Về hiện đại hoá hành chính: tỉnh tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, tập trung xây dựng chính quyền điện tử. Hệ thống quản lý văn bản liên thông 4 cấp hoạt động ổn định, tính đến 05/9/2019 số lượng văn bản điện tử được gửi nhận trên hệ thống này của tỉnh đã đạt 742.217 văn bản điện tử, trong đó: 668.294 văn bản đến, 73.923 văn bản đi. Việc gửi nhận văn bản điện tử không những tiết kiệm công sức, tiền bạc cho các cơ quan nhà nước mà còn nhanh chóng, hiệu quả. Song song với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện.

Trên cơ sở những kết quả trên, tỉnh Lai châu đặt ra 07 nhiệm vụ đẩy mạnh công tác CCHC trong trong quý IV năm 2019, cụ thể:

1. Tiếp tục quán triệt tới các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020.

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế; thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 3 tháng cuối năm 2019.

3. Xây dựng Đề án nâng cấp và kiện toàn lại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã” theo quy định Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Xây dựng Quy chế hoạt động cổng Dịch vụ công – Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

4. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, giảm đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và cơ cấu bên trong của từng tổ chức trực thuộc; sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh theo đề án đã được phê duyệt.

5. Tiếp tục các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch ứng dựng CNTT giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử; Cập nhật thường xuyên việc rà soát các thủ tục hành chính lên Trang thông tin điện tử.

6. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm tra đạo đức công vụ công chức, gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

7. Tổ chức công bố kết quả điều tra sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 và Công bố, trao giải Cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019.

 Xem chi tiết báo cáo tại đây!

 

Tin liên quan

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(20/03/2022 11:02:58 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Lai Châu(21/12/2021 9:11:14 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 của tỉnh Lai Châu(29/09/2021 2:08:40 CH)

Tin mới nhất

Giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Phải hành động luôn và không được để chậm(27/09/2022 3:46:29 CH)

Bàn giao Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông cho xã Sin Suối Hồ(27/09/2022 3:52:44 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn