Trang chủ Kết quả CCHC Báo cáo CCHC định kỳ

Một số kết quả nổi bật công tác cải cách hành của chính tỉnh Lai Châu trong quý I năm 2019
(Ngày đăng :15/03/2019 2:43:52 CH)


Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã xác định công tác cải cách hành chính là một trong những giải pháp hàng đầu, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu năm 2019. Trên tinh thần đó, các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao các lĩnh vực cải cách hành chính trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao. Các nội dung trong Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019 đã được các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện và đã có được một số kết quả nhất định:

1. Về cải cách thể chế: Trong quý I, tỉnh Lai Châu đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành đảm bảo tuân thủ đúng trình tự về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản sau khi được ban hành đều được đăng tải kịp thời lên cơ sở dữ liệu quốc gia đúng thời gian, tiến độ và bảo đảm tính chính xác về nội dung. Đặc biệt, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên, thiếu niên gắn với giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019.

2. Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 03 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương với 15 danh mục thủ tục hành chính và đã cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy đinh. Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả. Hiện nay, toàn tỉnh cỏ 19/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, 04 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, 08/08 huyện, thành phố và 108/108 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Toàn tỉnh thực hiện 1.778 thủ tục hành chính (cấp tỉnh 1.513, cấp huyện 192, cấp xã 73), trong đó thực hiện liên thông 406 thủ tục hành chính (liên thông cùng cấp 261 thủ tục hành chính, liên thông các cấp 145 thủ tục hành chính). Để nâng cao hơn nữa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã triển khai và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai có hiệu quả phần mềm Hệ thống một cửa điện tử liên thông 4 cấp VNPT-Igate trên địa bàn tỉnh.

3. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị: Trong quý I, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục rà soát, xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đặc biệt, các địa phương tích cực chủ động thực hiện các quy trình, thủ tục sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố. Dự kiến, trong năm 2019 tỉnh Lai Châu tiếp tục sáp nhập 243 thôn, bản, tổ dân phố để thành lập 123 thôn, bản, tổ dân phố.

4. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019. Công nhận kết quả thi thăng hạng viên chức ngành Y tế năm 2018. Thực hiện tinh giản biên chế đợt I năm 2019 cho 66 công chức, viên chức.

5. Về cải cách tài chính công: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Căn cứ dự toán được UBND tỉnh giao, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế chi tiêu nội bộ và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đúng theo quy định hiện hành.

6. Về hiện đại hóa nền hành chính: UBND tỉnh Lai Châu tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản điều hành dùng chung liên thông 4 cấp tại địa chỉ http://laichau.vnptioffice; triển khai tích hợp chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành đảm bảo cho việc gửi nhận văn bản điện tử trên toàn tỉnh; triển khai, nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh tại địa chỉ http://mail.laichau.gov.vn; tích hợp Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Hệ thống một cửa điện tử tại địa chỉ http://laichau.vnptigate.vn (hệ thống đăng tải 1.927 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.849 dịch vụ công mức độ 1,2; 61 dịch vụ mức độ 3; 17 dịch vụ mức độ 4). Song song với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện.

Thông tin chi tiết xem tại đây!

Tin liên quan

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(20/03/2022 11:02:58 SA)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Lai Châu(21/12/2021 9:11:14 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 của tỉnh Lai Châu(29/09/2021 2:08:40 CH)

Tin mới nhất

Giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Phải hành động luôn và không được để chậm(27/09/2022 3:46:29 CH)

Bàn giao Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông cho xã Sin Suối Hồ(27/09/2022 3:52:44 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn