Trang chủ Mô hình, sáng kiến, giải pháp Cải cách tổ chức bộ máy

Tỉnh Lai Châu tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả
(Ngày đăng :16/06/2020 9:43:30 SA)


Phiên họp tháng 5 của UBND tỉnh Lai Châu (nguồn: https://baolaichau.vn)

06 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết cắt giảm số lượng các tổ chức trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp lại phòng, ban, chi cục; sáp nhập, sắp xếp giảm số lượng các Ban Chỉ đạo. Kết quả:

Toàn tỉnh đã sắp xếp giảm giảm 05 tổ chức, đơn vị (trong đó giảm 03 phòng thuộc Sở, 02 đơn vị thuộc Trung tâm), nâng tổng số đã sắp xếp giảm 219 tổ chức, đơn vị so với thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết số 18, số 19-NQ/TW, trong đó: 41 phòng, ban, chi cục, đơn vị (19 phòng, 02 chi cục; 20 đơn vị sự nghiệp) thuộc các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; 43 phòng, đơn vị (18 phòng và 25 đơn vị sự nghiệp) thuộc chi cục trực thuộc Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; 47 đầu mối trực thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 07 đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 75 trường học. Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy góp phần giảm 960 biên chế (trong đó: biên chế công chức 93 người, viên chức 833 người, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 34 người) và giảm 03 lãnh đạo (cấp trưởng 02 người; cấp phó 01 người) nâng tổng số giảm 233 lãnh đạo, quản lý (cấp trưởng 129 người; cấp phó 104 người) so với năm 2017.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã sắp xếp giảm 02 đầu mối trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập nâng tổng số giảm 180 đơn vị và đầu mối thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 867 biên chế sự nghiệp do sắp xếp tổ chức bộ máy (trong đó 34 biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) so với năm 2017.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định cũng đã được UBND tỉnh triển khai quyết liệt. Tính đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 02 đơn vị hành chính cấp xã và giảm 175 bản, tổ dân phố.

Sau sắp xếp, tỉnh Lai Châu hiện có: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; 38 cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 103 phòng, 12 ban, chi cục và 67 đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (không tính đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục, trung tâm). Toàn tỉnh có 07 huyện và 01 thành phố; 158 cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện, trong đó: 102 cơ quan chuyên môn, 48 đơn vị sự nghiệp và 08 tổ chức hội được giao biên chế, 322 đơn vị sự nghiệp thuộc phòng chuyên môn thuộc huyện (trong đó: 322 trường học).

Tổng số cán bộ, công chức có mặt đến 15/5/2020 của tỉnh Lai Châu là 1.616 người, bằng 86,51% so với biên chế giao. Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính là 111 người, bằng 100% số được giao.

Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp có mặt là 15.299 người, bằng 95% so với số người làm việc đã giao. Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2008/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp là 1.025 người, bằng 90,87% so với số đã giao.

Tổng số người làm việc tại các tổ chức hội đặc thù là 74 người, bằng 98,67% so với số được giao.

 

Tin liên quan

Tỉnh Lai Châu tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả(16/06/2020 9:40:19 SA)

Lai Châu: Phiên họp UBND tháng 11(13/11/2019 8:18:15 SA)

Thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2021(01/11/2019 7:58:55 SA)

Sáp nhập 256 bản, khu phố, tổ dân phố tại 07 huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu(08/08/2019 10:21:54 SA)

Tin mới nhất

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

Lai Châu: “Gặp gỡ Doanh nhân mùa hè”(02/06/2022 2:57:38 CH)

Sở Tư pháp và huyện Than Uyên đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính (13/06/2022 9:33:43 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn