Trang chủ Chỉ số CCHC ( PAR INDEX) Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
(Ngày đăng :16/07/2021 10:09:30 SA)


Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chiều 15/7, UBND tỉnh tổ chức công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Bưu điện tỉnh; thành viên Hội đồng thẩm định và tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính; các cơ quan báo, đài đóng trên địa bàn tỉnh. Điểm cầu các huyện, thành phố có: đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân; đại diện lãnh đạo UBND; trưởng các phòng, ban chuyên môn và đơn vị thuộc UBND các huyện, thành phố.

Năm 2020, các tiêu chí, tiêu chí thành phần chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (cấp tỉnh đánh giá 40 tiêu chí và 93 tiêu chí thành phần - tăng 2 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần; cấp huyện đánh giá 46 tiêu chí và 92 tiêu chí thành phần – tăng 2 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần).

Thang điểm xếp loại cũng có sự thay đổi, chia làm 2 nhóm:

- Nhóm có thang điểm đánh giá 100 điểm là những đơn vị thực hiện đầy đủ các tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá theo quy định (15 đơn vị): gồm 70 điểm tự chấm và 30 điểm điều tra xã hội học. Tuy nhiên, năm 2020 đánh giá trên thang điểm 98 (trừ 02 điểm của Chỉ số năng lực cạnh tranh (DCCI) do trong năm UBND tỉnh không thực hiện công bố chỉ số này).

- Nhóm có thang điểm đánh giá dưới 100 điểm: 05 đơn vị do đặc thù của các ngành không có đơn vị sự nghiệp; không phải thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; không được giao tham mưu văn bản quy phạm pháp luật và không có thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ đủ để lựa chọn điều tra sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020.

Kết quả công bố cho thấy, giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành đạt 82.08%, tăng 3.32% so với năm 2019, không có đơn vị nào xếp loại trung bình (năm 2019 có 01 đơn vị). Cao nhất là Sở Nội vụ đạt 87.42%, thấp nhất là Ban quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng đạt 72.19%. Có 15/20 đơn vị có chỉ số tăng so với năm 2019; 5/20 đơn vị có chỉ số giảm.

STT

Tên đơn vị

Điểm thẩm định

Điểm điều tra

Tổng điểm đạt được

Chỉ số CCHC (%)

Xếp loại

I

Nhóm đơn vị xếp loại trên thang điểm 98 (trừ 02 điểm đánh giá qua điều tra xã hội học đánh giá năng lực cạnh tranh năm 2020 của các sở, ban, ngành)

1

Sở Nội vụ

62.30

23.37

85.67

87.42

Tốt

2

Sở Tư pháp

61.76

23.03

84.79

86.52

Tốt

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

62.64

21.70

84.34

86.06

Tốt

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

61.25

22.70

83.95

85.66

Tốt

5

Sở Khoa học và Công nghệ

60.89

23.06

83.95

85.66

Tốt

6

Sở Giao thông vận tải

62.20

21.08

83.28

84.98

Tốt

7

Sở Công thương

61.46

21.56

83.02

84.71

Tốt

8

Sở Tài nguyên và Môi trường

60.06

22.33

82.39

84.07

Tốt

9

Sở Xây dựng

58.31

22.28

80.59

82.23

Tốt

10

Sở Thông tin và Truyền thông

58.47

21.84

80.31

81.95

Tốt

11

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

59.52

20.75

80.27

81.91

Tốt

12

Sở Lao động, TB&XH

57.81

21.38

79.19

80.81

Tốt

13

Sở Tài chính

54.52

20.88

75.40

76.94

Khá

14

Sở Nông nghiệp và PTNT

54.79

20.52

75.31

76.85

Khá

15

Sở Y tế

51.57

21.25

72.82

74.31

Khá

II

Nhóm đơn vị đặc thù xếp loại trên thang điểm thấp hơn 98 điểm

1

Sở Ngoại vụ

52.36

15.57

67.93

86.53

Tốt

2

Thanh tra tỉnh

54.07

12.25

66.32

82.90

Tốt

3

Văn phòng UBND tỉnh

43.63

14.80

58.43

82.88

Tốt

4

Ban Dân tộc

47.77

13.86

61.63

77.04

Khá

5

BQL Khu KTCK Ma Lù Thàng

42.42

12.81

55.23

72.19

Khá

 

Chỉ số trung bình khối sở, ngành tỉnh

82.08 %

 

Chỉ số CCHC trung bình của các huyện, thành phố đạt 72.65%, cao nhất là thành phố Lai Châu đạt 77.77%, thấp nhất là huyện Sìn Hồ đạt 67.81%. Có 2/8 đơn vị có chỉ số tăng là thành phố Lai Châu (tăng 2.55%), huyện Nậm Nhùn (tăng 1.86%); 6/8 huyện có chỉ số giảm, chỉ số giảm nhiều nhất là huyện Sìn Hồ (giảm 8.81%), tiếp theo là huyện Than Uyên (giảm 7.57%).

So sánh với năm 2019, Chỉ số trung bình chung của cấp huyện giảm 3.51%, có 03 đơn vị xếp loại trung bình (tăng 02 đơn vị so với năm 2019).

STT

Tên đơn vị

Điểm thẩm định

Điểm điều tra

Tổng điểm

Chỉ số (%)

Xếp loại

1

Thành phố Lai Châu

55.17

21.04

76.21

77.77

Khá

2

Huyện Tam Đường

52.44

21.56

74.00

75.51

Khá

3

Huyện Tân Uyên

52.63

20.46

73.09

74.58

Khá

4

Huyện Mường Tè

52.06

20.93

72.99

74.48

Khá

5

Huyện Phong Thổ

50.44

19.29

69.73

71.15

Khá

6

Huyện Nậm Nhùn

48.41

20.15

68.56

69.96

Trung bình

7

Huyện Than Uyên

47.70

20.82

68.52

69.92

Trung bình

8

Huyện Sìn Hồ

46.19

20.27

66.46

67.81

Trung bình

 

Chỉ số trung bình của các huyện, thành phố

72.65

 

 

Đây là năm thứ 8 liên tiếp, UBND tỉnh công bố, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong các năm tiếp theo, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, đổi mới và bố trí nguồn lực để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính; sử dụng có hiệu quả kết quả Chỉ số cải cách hành chính hàng năm trong công tác quản lý, điều hành và theo dõi, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần rà soát ngay các hạn chế, thiếu sót qua đánh giá công tác cải cách hành chính, kết quả khảo sát hài lòng để có các giải pháp khắc phục, xây dựng kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc cải thiện các chỉ số của cơ quan, đơn vị mình, không để lặp lại các vấn đề đã được chỉ ra.

Tăng cường thông tin tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức đa dạng, thường xuyên, liên tục tập trung các nội dung trọng điểm: dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bưu chính công ích, các giải pháp hỗ trợn hà đầu tư và doanh nghiệp.

Tăng cường sự năng động, sáng tạo, chủ động nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các sáng kiến, giải pháp, mô hình mới nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp tục hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đổi mới, cải tiến về cách thức giao dịch hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính. Đặc biệt, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào mô hình quản lý, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, tập trung kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất gắn với đổi mới cơ chế, hình thức kiểm tra, giám sát, khắc phục các hạn chế, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cải cách hành chính. Đổi mới phương thức tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, bảo đảm nhanh chóng, hiệu quả...

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tin liên quan

Sở Tư pháp và huyện Than Uyên đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính (13/06/2022 9:33:43 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(10/12/2021 4:56:19 CH)

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (16/07/2021 10:03:41 SA)

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (28/05/2020 9:51:55 SA)

Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 (24/12/2019 2:44:37 CH)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn