Trang chủ Chỉ số CCHC ( PAR INDEX) Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
(Ngày đăng :13/12/2021 12:00:00 SA)


Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

 

Ngày 09/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1661/QĐ-UBND quyết định ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Bộ Chỉ số ban hành nhằm đánh giá toàn diện, chính xác, khách quan kết quả cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan, đơn vị, địa phương qua đó chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính.

Theo đó, các sở, ban, ngành được xác định Chỉ số cải cách hành chính trên 8 lĩnh vực, 44 tiêu chí, 48 tiêu chí thành phần và cấp huyện được xác định Chỉ số cải cách hành chính trên 8 lĩnh vực, 48 tiêu chí, 50 tiêu chí thành phần gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; tác động của cải cách hành chính.

Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương được xác định thông qua phương pháp tự đánh giá (các sở, ban, ngành, các huyện tự theo dõi, đánh giá và cho điểm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị mình theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện. Điểm tự đánh giá của các đơn vị được Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết) và phương pháp điều tra xã hội học (xin ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau liên quan đến các nội dung cải cách hành chính thông qua phiếu khảo sát điều tra).

Đối tượng áp dụng quy định là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố. Trong đó, 05 cơ quan đặc thù là Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và Văn phòng UBND tỉnh vẫn thực hiện việc đánh giá, chấm điểm nhưng không xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính như các đơn vị khác.

Bộ Chỉ số cải cách hành chính sẽ được đưa vào đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trong năm 2021.

Tin liên quan

Sở Tư pháp và huyện Than Uyên đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính (13/06/2022 9:33:43 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(10/12/2021 4:56:19 CH)

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (16/07/2021 10:03:41 SA)

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (28/05/2020 9:51:55 SA)

Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 (24/12/2019 2:44:37 CH)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn