Trang chủ Chỉ số CCHC ( PAR INDEX) Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
(Ngày đăng :23/12/2019 12:00:00 SA)


ảnh minh họa

          Ngày 23/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2993/KH-UBND về việc triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

          Việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 nhằm tạo điều kiện để các tổ chức và công dân tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tự theo dõi, đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 một cách khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Sau khi hoàn thành tự chấm điểm, các cơ quan gửi báo cáo kết quả về Hội đồng thẩm định (qua Sở Nội vụ) theo đường công văn và thư điện tử trước ngày 07/02/2020. Việc tổ chức điều tra xã hội học được thực hiện đối với 10 nhóm đối tượng với 1.189 phiếu điều tra.

          Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nội vụ chủ trì phối hợp vơi các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Bưu điện tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ trong tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

          Dự kiến thời gian tổ chức công bố xếp hạng chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố vào tháng 4/2020.

         Xem chi tiết kế hoạch tại đây!

Tin liên quan

Sở Tư pháp và huyện Than Uyên đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính (13/06/2022 9:33:43 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(10/12/2021 4:56:19 CH)

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (16/07/2021 10:03:41 SA)

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (28/05/2020 9:51:55 SA)

Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 (24/12/2019 2:44:37 CH)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn