Trang chủ Chỉ số CCHC ( PAR INDEX) Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã
(Ngày đăng :26/09/2019 12:00:00 SA)


Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Những nội dung đánh giá, xếp loại bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; đánh giá về tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức (nội dung này không đánh giá đối với cấp xã).

 Việc đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính được tính theo thang điểm 100. Trong đó, đối với cấp sở, cấp huyện, điểm tự chấm, điểm thẩm định là 70, điểm điều tra xã hội học 30. Đối với cấp xã, điểm tự chấm/thẩm định là 100 điểm (không có điểm điều tra xã hội học).

 Phương pháp đánh giá gồm:

- Tự đánh giá: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Việc tự đánh giá chấm điểm của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã bắt buộc phải có các tài liệu kiểm chứng kèm theo để xác định mức độ tin cậy của việc đánh giá, chấm điểm. Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm, cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm giải trình căn cứ chấm điểm bằng văn bản kèm theo. Điểm tự đánh giá của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã được Hội đồng thẩm định của tỉnh, của huyện xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế tại địa phương.

- Đánh giá thông qua điều tra xã hội học: Việc điều tra xã hội học được tiến hành để lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau phục vụ công tác chấm điểm Chỉ số CCHC. Kết quả điều tra xã hội học sẽ được cộng vào các tiêu chí có nội dung tương ứng nhằm xác định chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị.

Xếp loại Chỉ số CCHC: Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị được xếp thứ tự từ cao xuống thấp và phân loại thành các nhóm: (1) Xếp loại xuất sắc: đạt từ 90% trở lên. (2) Xếp loại tốt: đạt từ 80% đến dưới 90%. (3) Xếp loại khá: đạt từ 70% đến dưới 80%. (4) Xếp loại trung bình: đạt từ 60% đến dưới 70%. (5) Xếp loại yếu: đạt dưới 60% .

Việc xếp loại sẽ chia thành 02 nhóm: Nhóm đơn vị phải thực hiện đầy đủ các tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá (theo các phụ lục kèm theo quyết định) và nhóm đơn vị có những nội dung đánh giá tương đồng do đặc thù của đơn vị không phải triển khai thực hiện các nhiệm vụ như các tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá (theo các phụ lục kèm theo quyết định).

Công bố Chỉ số CCHC: UBND tỉnh công bố Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện sau khi có kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số CCHC của tỉnh. UBND cấp huyện công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã sau khi có kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số CCHC cấp huyện.

Xem văn bản chi tiết tại đây!

 Phụ lục chấm điểm 

Tin liên quan

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (16/07/2021 10:03:41 SA)

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (28/05/2020 9:51:55 SA)

Triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 (24/12/2019 2:44:37 CH)

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã (30/09/2019 11:17:48 SA)

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố(11/07/2019 4:41:20 CH)

Tin mới nhất

Tập huấn trực tuyến công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(12/11/2021 3:12:57 CH)

Lai Châu xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020(20/10/2021 8:13:45 SA)

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (30/09/2021 3:18:54 CH)

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số: Tiện lợi, công khai, minh bạch thông tin(26/09/2021 3:50:01 CH)

Trao giải Cuộc thi "tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2021(26/09/2021 10:00:09 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn