Trang chủ Kết quả CCHC Chỉ số CCHC ( PAR INDEX)

Cần nghiêm túc phân tích, nhìn nhận, đánh giá chính xác về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và tập trung tổ chức triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực để cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh Lai Châu trong năm 2019.
(Ngày đăng :23/08/2019 3:14:18 CH)


Hội nghị trực tuyến phân tích Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2018

   Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 21/8/2019 về việc cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu, cụ thể:

1. Về chỉ số PAR INDEX

Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ kết quả đã được công bố, tổ chức rà soát, kiểm tra, đối chiếu các lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần bị trừ điểm, đạt điểm thấp của tỉnh để xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, yếu kém thuộc chức năng quản lý của ngành, địa phương; có cam kết và có chịu trách nhiệm trong việc cải thiện các nội dung cải cách hành chính đang còn hạn chế của cơ quan, đơn vị dẫn đến làm mất điểm Chỉ số PAR INDEX của tỉnh; xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần cải thiện Chỉ số PAR INDEX của tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về kết quả đo lường Chỉ số PAR IINDEX và quá trình triển khai thực hiện, kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh... tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh. Quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức về việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ, nhất là giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, doanh nghiệp và người dân; thực hiện nghiêm túc việc trả lời phiếu điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ, đánh giá đúng kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh trên cơ sở các nội dung được thông tin, tuyên truyền, phổ biến.

2. Về chỉ số SIPAS

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần sớm ban hành các biện pháp khắc phục và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, đơn vị trực thuộc để triển khai nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, theo hướng nền hành chính phục vụ; nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, coi đấy là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ và thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức nói chung và công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nói riêng. Đảm bảo các hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, tổ chức nhận được đúng thời gian, đúng quy định, không sai sót và thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra hồ sơ trả quá hạn.

3. Về Chỉ số PAPI

Chỉ thị yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương tiến hành kiểm tra, đối chiếu các Chỉ số thành phần bị trừ điểm, đạt điểm thấp để xác định nguyên nhân hạn chế, yếu kém thuộc chức năng quản lý của ngành, địa phương; xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo trên 08 Chỉ số thành phần đánh giá gồm: Chỉ số thành phần về “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”; Chỉ số thành phần về “Công khai, minh bạch”; Chỉ số thành phần về "Trách nhiệm giải trình với người dân”; Chỉ số thành phần về “Kiểm soát tham nhũng khu vực công”; Chỉ số thành phần về "Thủ tục hành chính công"; Chỉ số thành phần về “Cung ứng dịch vụ công”; Chỉ số thành phần về “Quản trị điện tử”; Chỉ số thành phần về “Quản trị môi trường”.

Xem chi tiết Chỉ thị tại đây!

 

Tin liên quan

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Lai Châu: Tọa đàm phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu và Công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI), Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2021(02/06/2022 2:29:15 CH)

Lai Châu tăng 7 bậc xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và tăng 2,47% Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021(25/05/2022 10:29:10 CH)

Cần sự chung sức, đồng lòng và sự quyết tâm cùng hành động của cả hệ thống chính trị(28/05/2020 10:12:47 SA)

Nỗ lực cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020(09/03/2020 10:30:42 SA)

Tin mới nhất

Giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Phải hành động luôn và không được để chậm(27/09/2022 3:46:29 CH)

Bàn giao Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông cho xã Sin Suối Hồ(27/09/2022 3:52:44 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn