Trang chủ Chỉ số CCHC ( PAR INDEX) Chỉ số Par index tỉnh Lai Châu

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :16/01/2019 11:11:09 SA)


(cchc.laichau.gov.vn) Thực hiện Quyết định số 2678/QĐ-BNV ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 11/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu.

Mục đích để đánh giá và tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Lai Châu dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí thành phần được quy định tại Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân và doanh nghiệp đối với cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của tỉnh Lai Châu nói riêng.

Từ đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì đánh giá kết quả CCHC tỉnh Lai Châu năm 2018 phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung của kế hoạch. Phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc tổ chức triển khai, thực hiện và giám sát điều tra xã hội học đảm bảo khách quan, đúng đối tượng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể:

Về tổ chức đánh, chấm điểm các­­­ tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính:

Giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Bảng 02 Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Tổng hợp và trình UBND tỉnh trước ngày 16/02/2019.

 Về điều tra xã hội học:

- Đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ (qua Bưu điện tỉnh) tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học đối với 30 đại biểu là Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Yêu cầu các sở, ngành và UBND huyện, thành phố: Cùng với Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ (qua Bưu điện tỉnh) tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học đối với lãnh đạo sở, ngành (03 người/sở x 19 sở, ngành), lãnh đạo UBND cấp huyện (03 người/huyện x 03 huyện, thành phố) và lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, ngành (01 người/phòng x 03 phòng/sở x19 sở, ngành).

- Đề nghị Bưu điện tỉnh: Phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Để triển khai thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, cụ thể:

- Sở Nội vụ: Sao gửi các cơ quan, đơn vị liên quan Kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác tự đánh giá, chấm điểm, công tác tổ chức triển khai, thực hiện giám sát điều tra xã hội học. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Chậm nhất ngày 19/02/2019 gửi Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm (kèm theo các tài liệu kiểm chứng) về Bộ Nội vụ. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố giúp Bộ Nội vụ chọn đối tượng điều tra xã hội học, bố trí nhân lực, phương tiện và các điều kiện khác trong quá trình Bộ Nội vụ tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh theo lĩnh vực được phân công chủ trì.

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Nội vụ và Bưu điện tỉnh trong quá trình điều tra xã hội học tại địa phương.

 

Tin liên quan

Chỉ số PAR INDEX, SIPAS năm 2020 của tỉnh Lai Châu tăng hạng so với năm 2019. (25/06/2021 9:30:28 SA)

Tỉnh Lai Châu đứng thứ 51 Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019(19/05/2020 2:46:12 CH)

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu(16/01/2019 10:54:36 SA)

Chỉ số Par index tỉnh Lai Châu (29/03/2018 10:50:45 SA)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn