Trang chủ Hướng dẫn nghiệp vụ CCHC Home

Công văn hướng dẫn thực hiện báo cáo cải cách hành chính định kỳ
(Ngày đăng :01/07/2019 4:02:58 CH)


Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công văn hướng dẫn thực hiện báo cáo cải cách hành chính định kỳ thay thế thế độ báo cáo cải cách hành chính tại Công văn số 630/SNV-CCHC ngày 22/5/2017 của Sở Nội vụ, cụ thể:

 Đối với các Sở, ban, ngành: Báo cáo quý I, 6 tháng, quý III và báo cáo năm theo Mẫu báo cáo và Phụ lục 1 (các sở: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện thêm chế độ báo cáo theo hướng dẫn tại Công văn số 39/BCĐCCHC ngày 31/5/2019 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh. Riêng Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh báo cáo kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính quý I, 6 tháng, quý III và năm  theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm. Không theo mẫu của phụ lục 1).

 Đối với UBND các huyện,thành phố: Báo cáo quý I, 6 tháng, quý III và báo cáo năm theo Mẫu báo cáo và Phụ lục 2

Thời hạn và phương thức nhận báo cáo:

Báo cáo quý: Chậm chất là ngày 05 tháng cuối cùng của quý (Số liệu thống kê tại các phụ lục báo cáo được tổng hợp từ tháng cuối của quý trước và 02 tháng trong quý báo cáo).

Báo cáo 6 tháng: Chậm nhất là ngày 05 tháng 6 hàng năm (Số liệu được tổng hợp từ tháng 12 của năm trước và 5 tháng đầu năm).

Báo cáo năm: Chậm nhất là ngày 25 tháng 11 hàng năm (Số liệu được tổng hợp từ tháng 12 của năm trước và 11 tháng trong năm

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ bằng văn bản và văn bản điện tử (định dạng pdf hoặc dưới dạng file điện tử có chữ ký số). Các đơn vị gửi file mềm báo cáo vào hòm thư điện tử: xdcq.sonv@laichau.gov.vn.

 

Tin liên quan

Lai Châu với nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính năm 2021(14/12/2020 11:30:42 CH)

UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí/tiêu chí thành phần đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (14/12/2020 11:01:09 CH)

Tăng cường gửi nhận văn bản điện tử(20/05/2020 7:45:25 SA)

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính(19/12/2019 8:49:40 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020(29/08/2019 5:41:25 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020(20/10/2021 8:13:45 SA)

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (30/09/2021 3:18:54 CH)

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số: Tiện lợi, công khai, minh bạch thông tin(26/09/2021 3:50:01 CH)

Trao giải Cuộc thi "tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2021(26/09/2021 10:00:09 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 của tỉnh Lai Châu(29/09/2021 2:08:40 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn