Trang chủ Hướng dẫn nghiệp vụ CCHC Home

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
(Ngày đăng :18/12/2019 12:00:00 SA)


Thực hiện Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (gọi tắt là các sở, ban, ngành); Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) về việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính như sau:

1. Về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP)

- Căn cứ vào kết quả cải cách hành chính thực tế đạt được, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiến hành tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng TC, TCTP nêu tại tại Phụ lục 01(đối với các sở, ban, ngành), 02 (đối với cấp huyện) ban hành kèm theo Quyết định 29/2019/QĐ-UBND.

- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phải do lãnh đạo Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh.

2. Về tài liệu kiểm chứng

2.1. Yêu cầu về tài liệu kiểm chứng

- Các tài liệu kiểm chứng như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định… được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP.

- Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng (TLKC) được liệt kê tại Phụ lục 01,02 các đơn vị có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm các TC, TCTP.

- Đối với các TC, TCTP không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng theo yêu cầu, các đơn vị giải trình rõ về cách đánh giá, tính điểm tại Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin giải trình.

- Tài liệu kiểm chứng các đơn vị sắp xếp theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần của từng nội dung chấm điểm theo Phụ lục 01, 02 tại Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND.

2.2. Cách thức nộp tài liệu kiểm chứng

Các đơn vị cung cấp TLKC cho Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh (qua Sở Nội vụ). Các tài liệu kiểm chứng là văn bản điện tử (có chữ ký số của lãnh đạo cơ quan, đơn vị) hoặc bản scan/chụp của các văn bản đã được lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký ban hành.

Các đơn vị tự đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính bằng file Excel theo phụ lục 01, 02 tại Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019. Tài liệu kiểm chứng cung cấp cho TC, TCTP nào phải được kết nối Hyperlink ngay trong file Excel phụ lục chấm điểm (có hướng dẫn kết nối Hyperlink kèm theo).

3. Về thời gian thực hiện đánh giá: Theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Báo cáo tự chấm điểm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố gửi bằng đường công văn và gửi bản mềm về Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh (qua Sở Nội vụ) và gửi file mềm địa chỉ pxdcq.sonv@laichau.gov.vn.

Xem chi tiết văn bản tại đây!

 

Tin liên quan

Lai Châu: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp(17/12/2022 9:08:03 CH)

Lai Châu với nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính năm 2021(14/12/2020 11:30:42 CH)

UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí/tiêu chí thành phần đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (14/12/2020 11:01:09 CH)

Tăng cường gửi nhận văn bản điện tử(20/05/2020 7:45:25 SA)

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính(19/12/2019 8:49:40 SA)

Tin mới nhất

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước(30/12/2022 8:49:43 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn