Trang chủ Hướng dẫn nghiệp vụ CCHC Home

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
(Ngày đăng :29/08/2019 5:42:01 SA)


Ngày 28/8/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1271/SNV-XDCQ về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, như sau:

1. Các căn cứ xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020;

- Kế hoạch số 1816/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 22/01/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

- Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 29/3/2018 về thực hiện chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện NQ số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;

 - Kế hoạch 887/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020;

- Thông tư 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Nội dung của kế hoạch

- Kế hoạch cần đề ra nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện trong năm 2020, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của ngành, địa phương.

- Riêng các cơ quan sau đây, ngoài nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 như các cơ quan khác, kế hoạch cần xây dựng thêm các nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, cụ thể:

+ Văn phòng UBND tỉnh: Lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính của tỉnh; Về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

+ Sở tư pháp: Lĩnh vực Cải cách thể chế của tỉnh.

+ Sở Tài chính: Lĩnh vực Cải cách tài chính công của tỉnh.

+ Sở Thông tin và Truyền thông: Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh.

+ Sở Khoa học và Công nghệ: Lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020, đặc biệt là đối với cấp xã.

+ Sở Nội vụ: Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đạo đức công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của tỉnh.

+ Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Lai châu: Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Hình thức xây dựng kế hoạch: Theo mẫu đính kèm

3. Kinh phí thực hiện

- Đối với các sở, ban, ngành: Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (đối với các nội dung đề xuất thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh) và bố trí từ ngân sách của cơ quan, đơn vị (đối với các nội dung thực hiện tại đơn vị).

- Đối với UBND huyện, thành phố: Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch CCHC bố trí từ ngân sách cấp huyện theo phân cấp.

          Xem chi tiết công văn hướng dẫn tại đây!

          Mẫu xây dựng kế hoạch!

Tin liên quan

Lai Châu với nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính năm 2021(14/12/2020 11:30:42 CH)

UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí/tiêu chí thành phần đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (14/12/2020 11:01:09 CH)

Tăng cường gửi nhận văn bản điện tử(20/05/2020 7:45:25 SA)

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính(19/12/2019 8:49:40 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020(29/08/2019 5:41:25 SA)

Tin mới nhất

Tập huấn trực tuyến công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(12/11/2021 3:12:57 CH)

Lai Châu xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020(20/10/2021 8:13:45 SA)

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (30/09/2021 3:18:54 CH)

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số: Tiện lợi, công khai, minh bạch thông tin(26/09/2021 3:50:01 CH)

Trao giải Cuộc thi "tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2021(26/09/2021 10:00:09 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn