Trang chủ Hướng dẫn nghiệp vụ CCHC Home

Lai Châu với nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính năm 2021
(Ngày đăng :14/12/2020 11:32:11 CH)


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 14/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2919/KH-UBND về thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021

Kế hoạch đề ra một số mục tiêu cụ thể: 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung cải cách hành chính của tỉnh. Tối thiểu 30% số sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố được kiểm tra cải cách hành chính trong năm 2021. 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn được đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính. Trên 50% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tích hợp, công khai 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh (SIPAS) và của các sở, ngành, huyện, thành phố đạt trên 85%. 100% các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

 Với 45 hoạt động cụ thể, Kế hoạch xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 trên 6 nội dung cải cách hành chính gắn với công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, cụ thể:

* Cải cách thể chế: Nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong công tác xây dựng, ban hành quy phạm pháp luật; quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Thực hiện hiệu quả các kế hoạch về kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính đồng bộ, cụ thể, hợp hiến, hợp pháp và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật.

* Cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện. Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hoàn thiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông, đảm bảo rõ thời gian, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong từng bước của quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo cắt giảm đáng kể thời gian và giảm số lần đi lại cho người dân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính liên thông. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp để cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Điều hành tốt hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.Thực hiện nghiêm túc quy định về văn bản xin lỗi của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức đến ngày hẹn trả kết quả mà chưa có kết quả giải quyết.

  * Cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Thực hiện quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo việc quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định.

*Cải cách chế độ công vụ: Thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo quy định. Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Thực hiện chặt chẽ quy trình đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động công vụ; phát huy tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. Cập nhật, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức.

* Cải cách tài chính công: Tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường công tác kiểm soát đối với cơ quan hành chính; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

* Xây dựng chính quyền điện tử: Xây dựng phát triển Chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành, tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách để triển khai xây dựng Chính quyền điện tử. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

Từ những nhiệm vụ trên, UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời công tác cải cách hành chính và chịu trách nhiệm trước cấp trên về kết quả thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả những chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC.

Xem chi tiết Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tại đây!

 

Tin liên quan

Lai Châu với nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính năm 2021(14/12/2020 11:30:42 CH)

UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí/tiêu chí thành phần đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (14/12/2020 11:01:09 CH)

Tăng cường gửi nhận văn bản điện tử(20/05/2020 7:45:25 SA)

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính(19/12/2019 8:49:40 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020(29/08/2019 5:41:25 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị Chuyển đổi số lần thứ nhất năm 2022 và công bố Ngày Chuyển đổi số ngành Công an(11/10/2022 8:33:02 SA)

Giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Phải hành động luôn và không được để chậm(27/09/2022 3:46:29 CH)

Bàn giao Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông cho xã Sin Suối Hồ(27/09/2022 3:52:44 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn