Trang chủ Hướng dẫn nghiệp vụ CCHC Home

UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí/tiêu chí thành phần đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã
(Ngày đăng :14/12/2020 11:02:49 CH)


Ngày 03/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số tiêu chí, tiêu chí thành phần tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi 26 tiêu chí/tiêu chí thành phần và bổ sung 05 tiêu chí/tiêu chí thành phần, bãi bỏ 01 tiêu chí thành phần của Phục lục 01, cụ thể như sau:

a) Lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành

Sửa đổi các tiêu chí/tiêu chí thành phần 1.3.3; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.6; 1.7; 1.8

Bổ sung tiêu chí 1.10.

b) Lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

Sửa đổi tiêu chí thành phần 2.3.2.

c) Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Sửa đổi các tiêu chí thành phần 3.1.4; 3.2; 3.3.1; 3.3.4.

Bổ sung các tiêu chí thành phần 3.3.6; 3.3.7.

Bãi bỏ tiêu chí thành phần 3.1.3.

d) Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Sửa đổi tiêu chí thành phần 4.1.4; 4.2.2; 4.2.3.

đ) Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Sửa đổi các tiêu chí thành phần 5.1.2; 5.2; 5.3.2.

e) Lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính

Sửa đổi, bổ sung tiêu chí thành phần 7.2.1.

Sửa đổi tiêu chí thành phần 7.2.2; 7.2.3; 7.3.1; 7.3.2; 7.3.3; 7.4.4.

g) Đánh giá tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức

Sửa đổi tiêu chí 8.1.

Bổ sung tiêu chí 8.2.

2. Sửa đổi 27 tiêu chí/tiêu chí thành phần và bổ sung 06 tiêu chí/tiêu chí thành phần, bải bỏ 01 tiêu chí thành phần của Phục lục 02, cụ thể như sau:

a) Lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành

Sửa đổi các tiêu chí/tiêu chí thành phần 1.3.3; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.6; 1.7; 1.8.

Bổ sung tiêu chí 1.10.

b) Lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

Sửa đổi tiêu chí thành phần 2.2.2.

c) Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Sửa đổi các tiêu chí thành phần 3.1.3; 3.3.3.

Bổ sung các tiêu chí thành phần 3.3.6; 3.3.7.

Bãi bỏ tiêu chí thánh phần 3.1.2.

d) Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy

Sửa đổi các tiêu chí thành phần 4.1.3; 4.2.2; 4.2.3.

đ) Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Sửa đổi các tiêu chí thành phần 5.3.2; 5.4.1.

e) Lĩnh vực cải cách tài chính công

Sửa đổi tiêu chí thành phần 6.2.1.

g) Lĩnh vực hiện đại hóa hành chính

Sửa đổi, bổ sung tiêu chí thành phần 7.2.1; 7.4.6.

Sửa đổi các tiêu chí thành phần 7.1.3; 7.1.6; 7.1.7; 7.2.2; 7.2.3; 7.3.3; 7.3.4; 7.4.3; 7.4.4.

h) Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của huyện

Sửa đổi tiêu chí 8.1

Bổ sung tiêu chí 8.3

3. Sửa đổi 09 tiêu chí/tiêu chí thành phần và bổ sung 03 tiêu chí/tiêu chí thành phần của Phục lục 03, cụ thể như sau:

a) Lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành

Sửa đổi các tiêu chí 1.6; 1.7.

b) Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Sửa đổi tiêu chí 3.1.3; 3.1.4.

c) Lĩnh vực cải cách tài chính công

Sửa đổi các tiêu chí/tiêu chí thành phần 6.1; 6.3.2.

Bổ sung các tiêu chí/ tiêu chí thành phần 6.2.3; 6.4.

d) Lĩnh vực hiện đại hóa hành chính

Sửa đổi tiêu chí thành phần 7.1.1; 7.1.2; 7.2.3.

Bổ sung tiêu chí thành phần 7.2.4.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2020. Các nội dung không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Xem chi tiết Quyết định tại đây!

Phụ lục đánh giá cấp sở, ngành – Phục lục 01

Phụ lục đánh giá cấp huyện – Phụ lục 02

Phụ lục đánh giá cấp xã – Phụ lục 03

 

Tin liên quan

Lai Châu với nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính năm 2021(14/12/2020 11:30:42 CH)

UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí/tiêu chí thành phần đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (14/12/2020 11:01:09 CH)

Tăng cường gửi nhận văn bản điện tử(20/05/2020 7:45:25 SA)

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính(19/12/2019 8:49:40 SA)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020(29/08/2019 5:41:25 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ(13/01/2022 2:16:06 CH)

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Lai Châu(21/12/2021 9:11:14 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(10/12/2021 4:56:19 CH)

Tập huấn trực tuyến công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(12/11/2021 3:12:57 CH)

Lai Châu xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020(20/10/2021 8:13:45 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn