Trang chủ Kết quả CCHC Home

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ
(Ngày đăng :01/01/2023 12:00:00 SA)


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu

 Chiều ngày 29/12/2022, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ. Đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, Đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ, phòng Nội vụ các huyện, thành phố, Phóng viên đưa tin.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2022 là năm tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ và khác biệt, khó khăn rất nhiều so với dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine kéo dài, hậu quả của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, lạm phát thế giới tăng cao; bối cảnh thế giới đã tác động trực tiếp, toàn diện trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội cùng với những khó khăn, thách thức nội tại của nền kinh tế - xã hội. Xong dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đất nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực. Ngành Nội vụ cũng đã đạt được những kết quả nổi bật là:

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nghiêm túc thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cấp, các ngành; thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều đổi mới; cải cách thủ tục hành chính trong các khâu tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá bảo đảm thống nhất với quy định của Đảng; tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, cán bộ nữ cho chính quyền địa phương ở nước ngoài bước đầu đạt được kết quả, tạo động lực, khí thế, đổi mới về tư duy, nhận thức của học viên sau khóa học; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan nhà nước các cấp gắn với thực hiện nghiêm văn hóa công vụ. Công tác xây dựng chính quyền địa phương được chú trọng.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới, ngày càng thực chất, bảo đảm biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, ưu tiên đối tượng lao động trực tiếp. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được duy trì ổn định, tuân thủ pháp luật; chủ động nắm tình hình, hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo đúng đường hướng, phương châm hành đạo và đồng hành cùng dân tộc. Công tác văn thư, lưu trữ ngày càng được đổi mới làm cơ sở để thúc đẩy chuyển đổi số của ngành; đẩy mạnh phát huy giá trị tài liệu lưu trữ thông qua các hoạt động triển lãm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên, thanh tra, pháp chế... đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, bảo đảm kỷ cương, pháp luật.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Nội vụ cũng còn có một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc nhất là ngành y tế, giáo dục. Việc xử lý những vấn đề phát sinh khi sắp xếp, tổ chức bộ máy còn có mặt hạn chế. Việc thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa đạt được mục tiêu đề ra. Công tác tinh giản biên chế tuy đạt được chỉ tiêu về số lượng, nhưng chưa gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố chưa phù hợp với thực tiễn, dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành của ngành Nội vụ triển khai còn chậm; chưa có sự đồng bộ, thống nhất trong công tác tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ làm việc ở một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận công chức, viên chức chưa thực sự nghiêm túc.

Trên cơ sở kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế của toàn ngành Nội vụ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực trao đổi, chia sẻ, tham gia phát biểu sôi nổi, ngắn gọn, trọng tâm, tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu tình hình mới; vấn đề sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập; công tác tuyển dụng công chức, viên chức ...

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, toàn ngành Nội vụ đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Một là, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng văn bản, nhất là xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất đáp ứng yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính các cấp.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng nhân tài; thể chế chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; sửa đổi chính sách, pháp luật để liên thông cán bộ từ cấp xã tới cấp huyện, cấp tỉnh. Khắc phục kịp thời hạn chế trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ ba, tập trung rà soát, đôn đốc, thực hiện quyết liệt phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với bộ, ngành và với chính quyền địa phương nhằm khơi thông rào cản phát triển, phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ các địa phương gắn kiểm tra, kiểm soát quyền lực.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập các bộ, ngành, địa phương.

Thứ năm, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2025. Phấn đấu hoàn thành trong 2 năm 2023, 2024 để ổn định tổ chức đại hội Đảng các cấp vào năm 2025; đồng thời đẩy mạnh việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị gắn nâng cao chất lượng đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa theo chủ trương của Đảng và phù hợp với quy hoạch vùng, địa phương.

Thứ sáu, tiếp tục làm tốt vai trò, trách nhiệm Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính theo Nghị quyết 76 của Chính phủ. Quyết liệt hơn trong cải cách thủ tục hành chính; đẩy nhanh việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính các bộ, ngành, địa phương.

Thứ bảy, củng cố ổn định tổ chức bộ máy và phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống tổ chức thi đua khen thưởng từ Trung ương, bộ, ngành, địa phương; tổ chức xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của các địa phương.

Thứ tám, quan tâm, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước trên một số mặt công tác khác của ngành như: tôn giáo, tín ngưỡng; thanh tra, pháp chế; hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; công tác văn thư – lưu trữ, công tác thanh niên; công tác nghiên cứu khoa học.

Thứ chín, tăng cường công tác đối ngoại trên mọi lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đặc biệt tham gia tích cực các hoạt động hợp tác công vụ các nước khối ASEAN và ASEAN+3.

Thứ 10, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu quản trị trên môi trường mạng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận và biểu dương kết quả ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2022 và đề nghị ngành Nội vụ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong năm 2023: Tiếp tục góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, lấy sự hài lòng của họ làm thước đo hiệu quả cải cách; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp và xã hội hóa dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết 19 của Trung ương… Thủ tướng nhấn mạnh, ngành Nội vụ tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tin liên quan

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tiếp nhận tăng hơn 13.000 hồ sơ TTHC so với năm 2021(29/12/2022 3:07:11 CH)

Lai Châu, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 tăng vượt bậc so với năm 2020(10/05/2022 4:09:59 CH)

Công bố chỉ số PCI năm 2021(27/04/2022 4:26:57 CH)

Hội nghị trực tuyến phân tích chỉ số cchc (PAR INDEX); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SISAS) năm 2018(11/07/2019 4:59:36 CH)

Tin mới nhất

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn