Trang chủ Kết quả CCHC Home

UBND tỉnh Lai Châu quyết tâm thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy
(Ngày đăng :08/05/2019 11:17:37 SA)


ảnh minh họa

Qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. UBND tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cụ thể:

          Trong năm 2018, giảm 130 tổ chức, đơn vị do giải thể, sáp nhập so với năm 2017 (trong đó giảm 102 đơn vị sự nghiệp so với năm 2017) tại các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thành phố. Giảm 165 lãnh đạo cấp phòng trực thuộc sở, ngành và UBND cấp huyện (trong đó: Cấp trưởng 96, cấp phó 69). Giảm 596 biên chế sắp xếp lại tổ chức so với năm 2017. Giảm 116 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 đạt 19,39% vượt 9,39% so với mục tiêu đến năm 2021 của Nghị quyết 19-NQ/TW. Sáp nhập 60 thôn, bản, tổ dân phố để thành lập 30 thôn, bản, tổ dân phố giảm 29 thôn, bản, tổ dân phố tại 05 huyện (Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ, Mường Tè); giảm 319 người hoạt động không chuyên trách. Thực hiện tinh giảm 989 biên chế so với năm 2015 (trong đó: hành chính 101, sự nghiệp 828). Có 53/482 đơn vị đạt 10,99% đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tự chủ một phần chi thường xuyên trở lên (trong đó: 5,2% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính); xếp hạng lại hạng 20 đơn vị thuộc Sở Y tế.

          Mặc dù đạt được kết quả đáng khích lệ như vậy, nhưng việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy cũng có những khó khăn, vướng mắc cần phải có sự đồng thuận thực hiện của các cấp, các ngành, có lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể. Do vậy, UBND tỉnh Lai Châu xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 cần phải thực hiện để phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18,19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cụ thể:

          1. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết cắt giảm số lượng các tổ chức trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp lại phòng, ban, chi cục; sáp nhập, sắp xếp giảm số lượng các ban chỉ đạo tỉnh. Hoàn thiện và triển khai thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp.

          2. Tập trung sắp xếp một số đơn vị sự nghiệp sau: (1) Sắp xếp lại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương; (2) Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; (3) Sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; (4) Sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, địa bàn cụ thể; (5) Chuyển nhiệm vụ thực hiện hoạt động sự nghiệp của phòng văn hóa và thông tin các huyện, thành phố về Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thành phố và sắp xếp, kiện toàn lại Đài Truyền thanh - Truyền hình.

         3. Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức hội, củng cố, sắp xếp cơ cấu tổ chức hội theo hướng tinh gọn, trên cơ sở đó căn cứ vào yêu cầu và khả năng hoạt động của hội đề xuất việc sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể theo quy định.

          4. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết xử lý, sắp xếp những công chức, viên chức năng lực chuyên môn hạn chế, không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ cho nghỉ tinh giản biên chế hoặc thôi việc theo quy định.

         5. Tiếp tục thực hiện sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn theo đề án đã được phê duyệt. Xây dựng đề án và triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin liên quan

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tiếp nhận tăng hơn 13.000 hồ sơ TTHC so với năm 2021(29/12/2022 3:07:11 CH)

Lai Châu, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 tăng vượt bậc so với năm 2020(10/05/2022 4:09:59 CH)

Công bố chỉ số PCI năm 2021(27/04/2022 4:26:57 CH)

Hội nghị trực tuyến phân tích chỉ số cchc (PAR INDEX); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SISAS) năm 2018(11/07/2019 4:59:36 CH)

Tin mới nhất

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước(30/12/2022 8:49:43 SA)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tiếp nhận tăng hơn 13.000 hồ sơ TTHC so với năm 2021(29/12/2022 3:07:11 CH)

“Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”(29/12/2022 9:59:32 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn