Trang chủ Kết quả CCHC Kết quả kiểm tra CCHC

Tổ công tác của Chính phủ kiểm tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính tại tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :23/08/2019 9:40:05 CH)


Toàn cảnh buổi kiểm tra

Sáng ngày 23/8, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính tại UBND tỉnh Lai Châu.

Làm việc với Tổ công tác, về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thủ trưởng một số sở, ngành; Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu.

Tại buổi làm việc, đồng chí Giàng A Tính – Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã báo cáo tóm tắt kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ và công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019, cụ thể:

UBND tỉnh Lai Châu đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ có hiệu quả các văn bản của Trung ương về thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

  Về quản lý, sử dụng biên chế: Việc quản lý biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập được UBND tỉnh thực hiện theo các quy định của Chính phủ và Bộ Nội vụ, đảm bảo không tuyển dụng nhiều hơn chỉ tiêu biên chế, số người làm việc được giao. Tính đến ngày 01/4/2019, tỉnh Lai Châu có 20.787 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó: Cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính 1.686; Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 15.738; Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập 1.050; Người làm việc trong các tổ chức hội giao biên chế 74; Cán bộ, công chức cấp xã 2.239.

Về tinh giản biên chế: Từ 2015 đến nay, UBND tỉnh giao biên chế năm 2019 giảm 1.326 biên chế so với năm 2015 (Hành chính 167; sự nghiệp 1091, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 62, các tổ chức hội 06); trong đó thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ được 363 người. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW giảm 955 biên chế do sắp xếp lại tổ chức so với năm 2017 (Có biểu 05kèm theo).Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố giảm 319 người hoạt động không chuyên trách.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ năm 2018 đến nay, giảm 130 tổ chức, đơn vị do giải thể, sáp nhập so với năm 2017 tại các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thành phố. Giảm 165 lãnh đạo cấp phòng trực thuộc sở, ngành và UBND cấp huyện (trong đó: cấp trưởng 96, cấp phó 69). Từ năm 2015 đến 2018, sắp xếp giảm 116 đơn vị sự nghiệp công lập đạt 19,39% so với năm 2015 vượt 9,39% so với mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (trong đó, từ 2018 đến nay giảm 102 đơn vị sự nghiệp so với năm 2017).

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh Lai Châu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục, trong biên chế công chức và số người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao, không có cơ quan, đơn vị nào tuyển vượt biên chế giao; công chức, viên chức được tuyển dụng cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, Từ tháng 6 năm 2012 đến ngày 31/12/2018, tổng số công chức, viên chức được tuyển dụng là 3.938 người trong đó: có 145 công chức và 3.793 viên chức. Năm 2019, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2019; Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020.

Công tác bổ nhiệm của tỉnh được thực hiện theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, khách quan. Số lượng cán bộ được bầu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm, luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn tháng 6/2012 đến ngày 01/4/2019 là 4.267 lượt người.

   Việc thực hiện số lượng cấp phó các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo quy định của pháp luật (Luật, Nghị định, Thông tư, Quy chế, Điều lệ,…); cơ bản đảm bảo bằng hoặc thấp hơn quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  Công tác tiếp công dân: Năm 2018, toàn tỉnh đã tiếp 1.344 lượt với 1.996 người bằng 1.237 vụ việc (tăng 174 lượt, 552 người so với cùng kỳ năm 2017), trong đó có 22 đoàn đông người với 460 người bằng 16 vụ việc (tăng 17 đoàn so với cùng kỳ năm 2017). Qua công tác tiếp công dân, các cấp, các ngành đã xem xét giải quyết, hướng dẫn, giải thích cho công dân hiểu về các chế độ, chính sách có liên quan, đồng thời giúp công dân thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Công tác cải cách hành chính của Lai Châu những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, kinh tế – xã hội phát triển ổn định. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Lai Châu đạt 7,22%; thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt 2.247 tỷ đồng. UBND tỉnh Lai Châu và các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của pháp luật và của địa phương trong công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức; bổ nhiệm; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng tiêu chuẩn, đúng trình tự, thủ tục và công khai, khách quan, dân chủ và đảm bảo chất lượng.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong Tổ công tác cơ bản nhất trí với các nội dung được UBND tỉnh đánh giá qua 02 báo cáo và đề nghị UBND tỉnh làm rõ thêm một số nội dung như: Việc tuyển dụng công chức; hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Việc bổ nhiệm lãnh đạo; công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; Việc giải quyết những kiến nghị sau kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ năm 2017...

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và một số sở của tỉnh Lai Châu đã báo cáo, giải trình thêm các vấn đề Tổ công tác nêu. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư tỉnh ủy Lai Châu đã thông tin thêm những kết quả của tỉnh Lai Châu đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác công vụ công chức, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, khó khăn trong sáp nhập các xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu...Đồng chí cũng khẳng định sẽ tiếp thu những ý kiến góp ý của Tổ công tác và giao cho UBND tỉnh tổng hợp để hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Nội vụ, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về hoạt động công vụ, tham mưu cho UBND tỉnh, Tỉnh ủy các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Tổ công tác đã kiến nghị với tỉnh.

       

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Buổi kiểm tra

Kết luận tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung báo cáo và thành phần tham dự buổi làm việc rất đông đủ của tỉnh Lai Châu. Tỉnh Lai Châu cũng đã thực hiện nghiêm túc các nội dung, các quy định của Chính phủ về lĩnh vực công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy…

          Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu thực hiện một số nhiệm vụ: Thực hiện rà soát công tác cán bộ theo Kết luận số 43-KL/TW và Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để làm cơ sở tuyển dụng công chức, viên chức, trường hợp đã phê duyệt thì nghiên cứu bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Quản lý tốt công tác sử dụng biên chế, chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm việc chuyên môn; Chỉ đạo quyết liệt trong tinh giản biên chế, phấn đấu đến năm 2021 đạt tối thiểu 10%; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành cho phù hợp với các quy định của pháp luật; Sớm trình Bộ Nội vụ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đủ điều kiện về diện tích và quy mô dân số của tỉnh; tiếp tục thực hiện tiếp công dân, phát huy vai trò của người đứng đầu, hạn chế tối đa việc phân công cho cấp phó tiếp công dân./.

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công (26/09/2021 10:41:52 SA)

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021(20/09/2021 8:09:04 SA)

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố về chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC năm 2020.(28/10/2020 4:46:02 CH)

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (25/02/2020 4:18:07 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế quan kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019(02/12/2019 9:55:35 SA)

Tin mới nhất

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn