Trang chủ Kết quả CCHC Kết quả kiểm tra CCHC

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố về chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC năm 2020.
(Ngày đăng :28/10/2020 4:47:35 CH)


Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày 28/10/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2410/UBND-KSTT về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 

Theo đó, trong năm 2020, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực như: công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thực hiện đúng quy định; Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong tinh gọn, hoạt động hiệu quả; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp hoạt động  hiệu  quả; Kỷ luật, kỷ cương hành chính cơ bản được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt như không sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực …; Việc giao, quản lý và sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị kiểm tra được thực hiện đảm bảo theo quy định; Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh, nhất là việc sử dụng chữ ký số, nâng cao tỷ lệ văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử…

Tuy nhiên, qua kiểm tra công tác cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn có những tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ thủ tục hành chính đề nghị thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của một số đơn vị còn thấp; Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn xảy ra tình trạng trễ hạn; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử còn hạn chế; Một số đơn vị có số lượng văn bản điện tử song song với văn bản giấy còn cao; còn có cơ quan chưa phân bổ cụ thể biên chế cho các phòng chuyên môn hoặc chưa kịp thời sửa đổi điều chỉnh việc phân bổ biên chế khi có sự thay đổi.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đặc biệt là những đơn vị kiểm tra năm 2020 tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

2. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức trực thuộc không đáp ứng tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Thực hiện phân bổ biên chế cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đảm bảo không vượt biên chế so với UBND tỉnh giao và kịp thời sửa đổi, bổ sung quyết định phân bổ biên chế của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc khi có sự thay đổi.

4. Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.; Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; bố trí công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, trình độ; quá trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức phải đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi bằng văn bản đối với những hồ sơ thủ tục hành chính để xảy ra trễ hẹn.

5.Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính; nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công vụ. Bố trí kinh phí sử dụng phần mềm diệt virus, phần mềm có bản quyền trong hoạt động của cơ quan, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan trên môi trường điện tử.

6. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo Kế hoạch hành động số 1275/KH-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Trung ương.

7. Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật gây khó khăn cho tổ chức và công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính; hoặc có hành vi vi phạm kỷ luật – kỷ cương hành chính.

 

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công (26/09/2021 10:41:52 SA)

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021(20/09/2021 8:09:04 SA)

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố về chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC năm 2020.(28/10/2020 4:46:02 CH)

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (25/02/2020 4:18:07 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế quan kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019(02/12/2019 9:55:35 SA)

Tin mới nhất

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn