Trang chủ Tin tức Home

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
(Ngày đăng :20/11/2020 2:20:55 CH)


Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Ban hành nhiều chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư; triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương; tổ chức đối thợi, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động bước đầu đạt được kết quả tích cực,…Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hiệu quả, đúng pháp luật, thúc đẩy thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ở một số ngành, địa phương còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng cao nhưng chưa bền vững; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) còn thấp, kết quả Chỉ số PCI của tỉnh ở tốp cuối của cả nước (năm 2019 đứng ở vị trí 63/63 tỉnh, thành phố).

Nguyên nhân chủ yếu của hạn chế trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu ở một số địa phương, cơ quan thiếu quyết liệt; chưa có kế hoạch cụ thể, thiếu những giải pháp tích cực để triển khai thực hiện; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nói chung và tầm quan trọng của việc thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nói riêng.

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đối với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thân thiện, đồng hành, chia sẻ cùng người dân và doanh nghiệp.

Các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình quản lý.

2. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo các cơ quan chuyên môn tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là điều chỉnh các cơ chế, chính sách còn chưa phù hợp; rà soát, cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính còn rườm rà, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp nhằm tạo môi trường đầu tư thật sự thuận lợi, thông thoáng, tạo điều kiện thu hút các đối tác tiềm năng vào tỉnh. Các cơ quan Trung ương theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng của cán bộ, công chức, nhất là những cán bộ, công chức thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các biểu hiện tắc trách, nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống tư pháp. Nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy các dịch vụ tư vấn pháp luật để phục vụ có hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức và người dân. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu các địa phương với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến đất đai. Công khai các thông tin về quỹ đất sạch bán đấu giá kêu gọi nhà đầu tư, các dự án có sử dụng đất kêu gọi đầu tư trên Trang Thông tin điện tử của tỉnh, sở, ngành.

Tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; quan tâm xây dựng hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp. Phát huy vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp; chủ động tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách của tỉnh trong lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp.

3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tổ chức các hoạt động giám sát và phát huy vai trò giám sát của người dân về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

4. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; định kỳ hàng năm báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

                                                                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                   PHÓ BÍ THƯ

 

                                                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                                                   Lê Văn Lương

Tin liên quan

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tổ chức công tác bầu cử(26/02/2021 3:38:22 SA)

Triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm(21/02/2021 3:30:20 CH)

“Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung nguồn lực, duy trì, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế”(26/01/2021 8:18:27 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.(15/01/2021 9:08:10 SA)

UBND tỉnh Lai Châu: Triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và năm 2021; dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2021(14/12/2020 7:55:37 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tổ chức công tác bầu cử(26/02/2021 3:38:22 SA)

Triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm(21/02/2021 3:30:20 CH)

“Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung nguồn lực, duy trì, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế”(26/01/2021 8:18:27 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.(15/01/2021 9:08:10 SA)

Lai Châu với nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính năm 2021(14/12/2020 11:30:42 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn