Trang chủ Tin tức Home

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ
(Ngày đăng :12/01/2022 12:00:00 SA)


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu

Sáng ngày 12/01/2022, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ. 

Đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bộ Trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, Đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ, phòng Nội vụ các huyện, thành phố, Phóng viên đưa tin.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, cũng là năm đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 với những thách thức chưa từng có trong tiền lệ; xong dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đất nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực.

Quang cảnh Hội nghị tại trụ sở Bộ Nội vụ (nguồn: moha.gov.vn)

Toàn ngành Nội vụ đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trong năm 2021, nổi bật là: Tham mưu và phối hợp chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện hiệu quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương; hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 18,19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 71-KL/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh phân cấp, phân tuyền trong cơ quan hành chính nhà nước; chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức; cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số...

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Nội vụ cũng còn có một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ xây dựng, ban hành một số văn bản, đề án và tổ chức thực hiện còn chậm; sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập tại một số địa phương còn chậm, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; thực hiện tinh giản biên chế nhưng chưa gắn với việc nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; trật tự, kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện văn hóa công sở ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm.

Trên cơ sở kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế của toàn ngành Nội vụ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực trao đổi, chia sẻ, tham gia phát biểu sôi nổi, ngắn gọn, trọng tâm, tập trung vào các nội dung: Triển khai thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền đô thị; tình hình, kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; kinh nghiệm trong việc đổi mới tuyển chọn công chức, viên chức; kinh nghiệm về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ...

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, toàn ngành Nội vụ đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. 

(2) Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

(3) Tếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh thẩm định thành lập các đơn vị hành chính đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa tại các địa phương.

(4) Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

(5) Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, tiếp tục tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030. 

(6) Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng, sớm cụ thể hóa Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) khi được Quốc hội thông qua đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ; triển khai hiệu quả chiến lược thanh niên và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ và toàn ngành Nội vụ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh. 

(7) Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại trên các lĩnh vực; triển khai Chương trình hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; các hoạt động thể hiện vai trò của Bộ, ngành Nội vụ trong thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

(8) Đẩy mạnh chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ; hoàn thành toàn bộ dữ liệu liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

(9) Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận và biểu dương kết quả ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2021 và đề nghị ngành Nội vụ trong năm 2022 cần tập trung tam mưu xây dựng thể chế quản lý nhà nước của ngành đảm bảo không cản trở, phục vụ cho sự phát triển đất nước và phù hợp với tình hình thực tế; hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm; quyết tâm hơn nữa trong công tác tham mưu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính để người dân, doanh nghiệp không than phiền....

 

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước(30/12/2022 8:49:43 SA)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn