Trang chủ Tin tức Home

Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
(Ngày đăng :19/03/2021 4:12:32 CH)


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng phát biểu tham luận tại Hội nghị

Chiều ngày 18/3, Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Hội nghị được truyền hình trực tuyến, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình – Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu trong cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị còn có lãnh đạo một số sở, ngành; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Trong 10 năm qua, cải cách hành chính nhà nước đã được triển khai đồng bộ và đạt được kết quả tích cực trên tất cả 6 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, cụ thể:

Thể chế của nền hành chính, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể chế về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân được hoàn thiện, củng cố và được triển khai có hiệu quả trên thực tế. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật các bộ, ngành, địa phương ban hành từ năm 2012 đến nay là khoảng 394.426 văn bản (các bộ ban hành hơn 8.600 văn bản và các tỉnh ban hành khoản 385.826 văn bản).

Cải cách thủ tục hành chính được xác định là một khâu trọng tâm đột phá và đã được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp theo hướng đơn giản hóa, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân. Trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến tháng 11/2020, đã cắt giảm đơn giản hóa hơn 1000 TTHC; 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh; 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm; các bộ, ngành đã có phương án xử lý 1.501 mặt hàng có chồng chéo về thẩm quyền.

Cải cách tổ chức bộ máy đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, các bộ, cơ quan ngang bộ (không tính Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) giảm 12 vụ và tương đương. Tại các tỉnh, thành phố: Giảm 05 tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; giảm 973 tổ chức cấp phòng; 127 tổ chức cấp chi cục; 1.179 tổ chức cấp phòng thuộc chi cục; ở cấp huyện: Giảm 294 tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH cơ bản đã hoàn thành: ở cấp huyện, đã tiến hành sắp xếp đối với 21 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm là 08 đơn vị. Đối với cấp xã, đã tiến hành sắp xếp đối với 1.047 đơn vị, giảm 557 đơn vị. Biên chế công chức tính đến 31/3/2020: Các bộ, ngành Trung ương giảm 10.284 người so với số giao năm 2015; các địa phương giảm 13.612 người so với số giao năm 2015.

Trong giai đoạn 2011-2020, các quy định về cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ trên tất cả các khâu từ tuyển dụng, sử dụng, bố trí, đánh giá, đào tạo, nâng ngạch, thăng hạng. Cải cách chính sách tiền lương được quan tâm và đạt được kết quả tích cực. Từ năm 2011 đến nay, Chính phủ đã từng bước điều chỉnh mức lương cơ sở đối với khu vực hưởng lương ngân sách nhà nước phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước từ 730.000đ/tháng (năm 2011) lên 1.490.000đ/tháng (năm 2019).

 Việc thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đạt nhiều kết quả. Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được ban hành, đã từng bước góp phần hoàn thiện chính sách về thuế, thu nhập, tiền lương và chính sách an sinh xã hội, trở thành động lực phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện tốt hơn công bằng xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước ngày càng được đẩy mạnh. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các bộ, ngành và địa phương từng bước xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử; Đô thị thông minh. Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; triển khai các hệ thống một cửa điện tử đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tính đến quý II năm 2020, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cả nước là 38.833, dịch vụ công trực tuyến mức 4 cả nước là 17.959 dịch vụ. Trục liên thông văn bản quốc gia, kết nối liên thông để phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan nhà nước từ Trung ương và 63 địa phương. Cổng dịch vụ công quốc gia kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 09/12/2019. Đến nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tích hợp, cung cấp gần 2.300 dịch vụ công trực tuyến trên tổng số gần 7 nghìn TTHC tại 4 cấp chính quyền.

 Bên cạnh những thành tựu đạt được, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Đó là, cải cách thể chế vẫn còn những bất cập, hạn chế. Vẫn còn văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái luật. Tình trạng nợ đọng văn bản, mặc dù có xu hướng giảm, nhưng chưa bền vững. Cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa thực sự là động lực mạnh mẽ cho cải thiện môi trường kinh doanh. Cắt giảm TTHC ở những lĩnh vực mà người dân, doanh nghiệp ít cần được giải quyết. Tính liên thông trong cải cách TTHC chưa cao. Tổ chức bộ máy hành chính còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Việc sắp xếp tổ chức chưa gắn kết với việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đồng đều, thậm chí còn yếu; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức vẫn là khâu yếu. Công tác quản lý cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm, chưa tuân thủ các quy định pháp luật, còn có sai phạm. Cải cách tài chính công còn nhiều hạn chế. Việc sử dụng ngân sách nhà nước và vốn đầu tư công còn lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả. Việc đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên một số lĩnh vực chưa cao. Việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số còn chưa đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương. Việc hình thành các hệ thống dữ liệu dùng chung chưa đầy đủ; việc kết nối, liên thông giữa các phần mềm quản lý chuyên ngành, dữ liệu dùng chung của các cơ quan, đơn vị còn khó khăn, gây cản trở cho công tác quản lý và giải quyết công việc cho người dân, tổ chức. Hiệu quả cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 cho người dân, tổ chức còn thấp.

Tại Hội nghị, một số bộ, ngành, địa phương đã có những bài tham luận đánh giá kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 tại đơn vị, địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng đã có bài tham luận ngắn gọn, xúc tích đánh giá một số kết quả nổi bật cũng như những khó khăn trong triển khai công tác cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu.

Về định hướng cải cách hành chính thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành. Đối với nội dung tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc luật dễ hiểu, dễ vận dụng, một luật cố gắng có hai nghị định là nhiều nhất, một nghị định có không quá một thông tư và ban hành một văn bản thì phải hủy văn bản cũ; không để nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính liên quan người dân, doanh nghiệp. Tăng cường thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Phải rà soát, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần, đơn vị tự chủ. Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. Đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương thức làm việc, thay đổi căn bản phương thức chỉ đạo điều hành, quản lý sang điện tử và dựa trên dữ liệu số; thực hiện chuyển đổi số quốc gia và xây dựng bộ máy hành chính nhà nước các cấp có đủ năng lực vận hành chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng 3 cho 02 tập thể, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Tin liên quan

Lai Châu: Chớp lấy thời cơ để phát triển(25/03/2022 9:33:37 SA)

Nhận định những thuận lợi, khó khăn, đưa giải pháp trọng tâm, đột phá trong năm 2022(09/03/2022 10:58:45 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ(13/01/2022 2:16:06 CH)

Tập huấn trực tuyến công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(12/11/2021 3:12:57 CH)

Lai Châu xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020(20/10/2021 8:13:45 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 tăng vượt bậc so với năm 2020(10/05/2022 4:09:59 CH)

Công bố chỉ số PCI năm 2021(27/04/2022 4:26:57 CH)

Lai Châu: Chớp lấy thời cơ để phát triển(25/03/2022 9:33:37 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(20/03/2022 11:02:58 SA)

Nhận định những thuận lợi, khó khăn, đưa giải pháp trọng tâm, đột phá trong năm 2022(09/03/2022 10:58:45 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn