Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 3663/UBND-KSTT V/v chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2021 2 09/11/2021
2 41/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu 2 08/11/2021
3 2943/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 17 20/09/2021
4 12/CT-UBND Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 9 16/09/2021
5 193/BC-UBND Kết quả công tác kiểm soát thủtục hành chính, triển khai cơ chếmột cửa, một cửa liênthông trong giải quyết thủtục hành chính và thực hiện thủtục hành chính trên môi trường điện tửQuý IInăm 2021trên địa bàn tỉnh Lai Châu 24 28/06/2021
6 1828/UBND-KSTT V/v thực hiện nhiệm vụ về cung cấp DVCTT và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ 10 28/06/2021
7 1717/KH-UBND Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2021 7 16/06/2021
8 605/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính và quản lý, sử dụng con dấu thứ hai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 40 27/05/2021
9 602/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục chính thực hiện theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 10 26/05/2021
10 17/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. 32 24/05/2021
11 1379/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 21 21/05/2021
12 445/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục chính không thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận một cửa địa bàn tỉnh Lai Châu 21 26/04/2021
13 899/KH-UBND Triển khai thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia 16 09/04/2021
14 900/KH-UBND Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu nă 2021 4 09/04/2021
15 539/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2021 17 09/03/2021
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn