Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 735/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 112 09/07/2019
2 220/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh 06 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 cuối năm 2019 24 04/07/2019
3 39/TB-UBND Thông báo kết luật của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 2) năm 2019 21 28/06/2019
4 684/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu 58 28/06/2019
5 206/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC, công tác thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 64 28/06/2019
6 681/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung một số nội dung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của tỉnh Lai Châu 48 28/06/2019
7 08/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh 13 28/06/2019
8 203/BC-UBND Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 12 27/06/2019
9 929/SNV-XDCQ Về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo cải cách hành chính định kỳ 43 26/06/2019
10 07/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế để giảm nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Lai Châu 6 20/06/2019
11 604/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành chỉ tiêu triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh năm 2019 42 10/06/2019
12 02/TL-BTCCT Thể lệ Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019” 73 31/05/2019
13 918/UBND-TM Về việc rà soát các khoản phải nộp trả NSTW và tạm ứng từ NSTW cho NSĐP 21 29/05/2019
14 08/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở TN&MT; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng TN&MT thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo QĐ số 05/2018/QĐ - UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Lai Châu 12 28/05/2019
15 521/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ 268 27/05/2019
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn