Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 08/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh 18 28/06/2019
2 203/BC-UBND Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 17 27/06/2019
3 929/SNV-XDCQ Về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo cải cách hành chính định kỳ 45 26/06/2019
4 07/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế để giảm nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Lai Châu 7 20/06/2019
5 604/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành chỉ tiêu triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh năm 2019 51 10/06/2019
6 02/TL-BTCCT Thể lệ Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019” 73 31/05/2019
7 918/UBND-TM Về việc rà soát các khoản phải nộp trả NSTW và tạm ứng từ NSTW cho NSĐP 24 29/05/2019
8 08/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở TN&MT; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng TN&MT thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo QĐ số 05/2018/QĐ - UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Lai Châu 15 28/05/2019
9 521/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ 416 27/05/2019
10 39/BCĐCCHC Về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 55 27/05/2019
11 07/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 42 27/05/2019
12 159/BC-UBND Bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 126 27/05/2019
13 887/KH-UBND Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020 166 24/05/2019
14 876/KH-UBND Kế hoạch triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 41 24/05/2019
15 156/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh tháng 5, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2019 12 24/05/2019
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn