Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 270/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 27 05/03/2019
2 203/QĐ-UBND Về việc công bố quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu 40 05/03/2019
3 266/KH-UBND Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2019 43 05/03/2019
4 242/UBND-TH Về việc tuyển dụng sinh viên hệ cử tuyển của tỉnh 79 27/02/2019
5 11/QĐ-BCĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu 105 22/02/2019
6 03/CT-UBND Về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 23 20/02/2019
7 118/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 22 19/02/2019
8 96/QĐ-UBND Đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn năm 2018 250 31/01/2019
9 93/KH-UBND Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 60 22/01/2019
10 47/KH-UBND Triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu 20 11/01/2019
11 12/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019 40 05/01/2019
12 2136/UBND-KSTT Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh 12 28/12/2018
13 1720/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu 80 28/12/2018
14 1695/QĐ-UBND Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 82 28/12/2018
15 1692/QĐ-UBND Quyết định Ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019 74 28/12/2018
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn