Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 157/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2018 thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 81 08/02/2018
2 63/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tài chính 51 23/01/2018
3 37/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018 62 17/01/2018
4 1713/QĐ-UBND Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu 35 29/12/2017
5 1709/QĐ-UBND Về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 đối với nhóm dịch vụ hành chính của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện: Tam Đường, Sìn Hồ và thành phố Lai Châu 61 29/12/2017
6 1656/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 128 26/12/2017
7 179/KH-UBND Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2018 26 02/12/2017
8 993/KH-UBND Triển khai Đề án "tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cchc giai đoạn 2016-2020" của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh 30 01/06/2017
9 767/KH-UBND Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par index) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 25 28/04/2017
10 Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019 126
11 Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019 90
12 Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019 228
13 Dự thảo Quyết định ban hành quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 7
14 2136/UBND-KSTT Về việc chán chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác caari cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh 17
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn