Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 853/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Lai Châu 45 31/07/2018
2 839/QĐ-UBND Về việc giải thể, sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công thương 47 31/07/2018
3 851/QĐ-UBND Về việc sáp nhập các Đội quản lý thị trường trực thuộc Chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công thương 52 31/07/2018
4 840/QĐ-UBND Về việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 103 31/07/2018
5 841/QĐ-UBND Về việc sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nội vụ 110 31/07/2018
6 849/QĐ-UBND Về việc sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp 68 31/07/2018
7 850/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ (cơ sở 2) 79 31/07/2018
8 Dự thảo Kế hoạch cchc tỉnh Lai Châu năm 2019 237 23/07/2018
9 581/BC-SNV Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 56 14/06/2018
10 1024/UBND-NC v/v chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 47 10/06/2018
11 502/QĐ-UBND Về việc công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (Chỉ số cải cách hành chính) năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 93 22/05/2018
12 369/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu 96 16/04/2018
13 332/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 134 05/04/2018
14 424/KH-UBND Tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2018 44 04/04/2018
15 311/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 192 03/04/2018
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn