(*) Thông tin bắt buộc
Họ tên người phản ánh:(*)
Địa chỉ liên lạc: (*)
Điện thoại:
Email:
Chủ đề phản ánh - kiến nghị: (*)
Nội dung, vướng mắc, bất cập của vấn đề cần phản ánh kiến nghị: (*)
Nhập ký tự trong ảnh:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn